PBL – praktisk tillämpning och de senaste nyheterna

12 mars 2020
 • Välkommen till en heldagsutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i 2011 års plan– och bygglag (PBL) och de senaste nyheterna. Utbildningen lägger stort fokus på praktisk tillämpning av lagen. Vi går bland annat igenom de intresseavvägningar som ska göras vid detaljplanering och bygglovsgivning, plansystemet med översiktsplaner och detaljplanering, kraven på byggnader gällande utformning och tekniska egenskaper, rivningslov och marklov samt kommunernas handläggning av ärenden och kommunernas tillsynsansvar.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen vid detaljplanering och bygglovsgivning
  • Plansystemet med översiktsplaner och den nya detaljplaneprocessen
  • Kraven på byggnader gällande utformning och tekniska egenskaper
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
  • Kraven på tillgänglighetsanpassning
  • Regler för bygglov och undantag från bygglovsplikt
  • Regler för rivningslov och marklov
  • Kommunernas handläggning av ärenden och tillsynsansvar
  • Handläggningen hos kommunen gällande till exempel startbesked, slutbesked, reglerna kring kontrollansvariga med mera
  • Kommunens sanktionssystem 

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  Alla som kommer i kontakt med PBL – handläggare, jurister och advokater, byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, särskilt sakkunniga med flera. Utbildningen riktar sig såväl till de som saknar förkunskaper som till de som vill fräscha upp befintliga kunskaper och på ett enkelt sätt få till sig nyheter i lagstiftning och praxis.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:

  Att deltagarna ska få en god och bred kunskap om PBL och hur den tillämpas, samt fördjupade kunskaper beträffande särskilt intressanta områden såsom intresseavvägningar och bygglovsprövningen.

  Program

  09.00-10.15 Inledning och allmän bakgrund till nya PBL
  Definitioner och viktiga begrepp i PBL med mera
  Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
  – Kopplingen till bestämmelserna om till exempel riksintressen i miljöbalken
  – Lämplighetsprövningen rörande utformning och placering av byggnader
  – Betydande olägenheter

  10.15-10.30 Kaffe

  10.30-12.00 Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  – Detaljplanekravet
  – Detaljplanens utformning
  – Planprocessen
  – Sakägarkretsen

  Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
  – Utformningskrav på byggnader
  – Tillgänglighetskrav och undantag från tillgänglighet
  – Varsamhet och förvanskningsförbud
  – Tekniska egenskapskrav
  – Något om plan- och byggförordningen (PBF)

  12.00-13.00 Lunch

  13.00-15.00 Bygglov, marklov med mera och de senaste nyheterna, inklusive nyheter
  – Vilka åtgärder kräver bygglov
  – Undantag från bygglovsplikt
  – Attefallsåtgärderna
  – Tidsbegränsade bygglov
  – Anmälningspliktiga åtgärder
  – Kommunens handläggning av bygglovsansökningar
  – Förutsättningarna för att bevilja bygglov inom respektive utanför detaljplan
  – Beslutets expediering

  15.00-15.20 Kaffe

  15.20-16.30 Genomförandet av bygg-, rivnings– och markåtgärder
  – Samråd, startbesked, kontrollplan, slutbesked med mera.

  Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
  – Sanktionssystemet
  – Byggsanktionsavgifter

  Markanvisningsavtal och exploateringsavtal

  16.30-17.00 Frågestund och avslutning

Information

Datum: 12 mars 2020

Tid: 09.00–17.00

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Johannes Holmgren
Johannes Holmgren är advokat på Landahl Advokatbyrå och expert på plan– och bygglagen. Han anlitas flitigt som ombud och rådgivare i ärenden rörande PBL. Uppmärksammade mål där han medverkat är till exempel detaljplanerna för Slussen och Nobel Center. Han håller även ett stort antal kurser om PBL och är även med och föreläser i ämnet vid certifiering av särskilt sakkunniga inom tillgänglighet.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived