Komponentavskrivning för fastigheter

5 mars 2020
 • Företag, kommuner och landsting som innehar fastigheter och redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regler, Rådet för kommunal redovisning, Ekonomistyrningsverkets regler eller internationell redovisningsstandard ska tillämpa komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar. Under denna utbildning får du lära dig hur komponentindelning av fastigheter kan gå till, vilka regelverk som gäller och hur du gör för att förenkla din komponentavskrivning.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
  – Hur komponentindelning av fastigheter kan gå till
  – Hur gränsen mellan underhållskostnad och investering dras
  – Vilka regler som styr gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering
  – Hur tillämpning av komponentmetod kan påverka avskrivningstider och avskrivningskostnader för olika typer av byggnader och fastighetsrelaterade tillgångar
  – Vad det är som skiljer komponentmetod mot tidigare gällande prestandahöjande synsätt när det gäller klassificering av en utgift som underhållskostnad eller investering
  – Övergång till komponentavskrivning i redovisningen
  – Hur redovisningsreglernas krav på anläggningsregister ser ut
  – Upp- och nedskrivningar när det gäller tillämpning av komponentmetod
  – Påverkan på redovisade driftnetton vid tillämpning av komponentmetod

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Ekonomer, tekniker, redovisningskonsulter och revisorer som arbetar i fastighetsbranschen eller med klienter i denna bransch. Även verksamma inom kommuner, landsting och staten som har verksamhet med fastighetsinslag.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för hur fastigheter kan indelas i komponenter vid tillämpning av komponentavskrivningsreglerna i IFRS samt i svenska regelelverk som kräver detta (K3, RKR, ESV). Utöver detta ska kursen skapa en förståelse hos deltagarna hur gränsen dras mellan underhållskostnad och investering i enlighet med dessa regler. Dessutom ska deltagarna få en förståelse för hur en övergång kan genomföras från redovisning som upprättats enligt regler som inte kräver komponentavskrivning till regler som kräver detta.

   

  PROGRAM

  09.00 Välkomnande och introduktion
  – Introduktion och genomgång av kursens upplägg

  09.15 Inledande om fastigheter, fastighetsavskrivning och redovisningsregler
  – Bakgrund och översikt över byggnadsavskrivning m.m.
  – BFNs (Bokföringsnämnden) normgivning gällande fastighetsavskrivning, konceptuella synsätt på fastighetsavskrivning
  10.15 Kaffe

  10.30 Indelning av fastigheter i komponenter samt upp- och nedskrivning
  – Indelning av fastigheter/byggnader i komponenter
  – Principgenomgång av hur några olika byggnadstyper kan indelas i komponenter
  – Upp- och nedskrivningsregler samt koppling till komponentmetod
  12.00 Lunch

  13.00 Gränsdragning mellan underhållskostnad och investering
  – Tillkommande utgifter och gränsdragningsfrågan avseende underhållskostnad eller investering
  – Hur ska gränsen dras mellan underhåll och investering, och vilka regler styr detta?

  15.00 Kaffe

  15.15 Övergång till komponentavskrivning i redovisningen
  – Uppdelning i komponenter vid övergång till komponentavskrivning
  – Borde indelning ske i många olika komponenter eller få komponenter?
  – Redovisningsreglernas krav på anläggningsregister

  15.45 Genomgång och diskussion kring några frågeställningar
  Vi har en genomgång och tittar på exempel som:
  – Olika åtgärder – ska dessa redovisas som underhållskostnad eller investering?
  – Indelning av ny byggnad i komponenter
  – Inledning av förvärvad begagnad byggnad i komponenter

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslutning

Information

Datum: 5 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Bo Nordlund
Bo Nordlund är MRICS och tekn dr med lång erfarenhet av fastighetsekonomiska frågor, bland annat som forskare på KTH, auktoriserad revisor, ekonomichef i en större fastighetskoncern och fastighetsföretagsanalytiker på bank. Han är verksam som konsult och utbildare inom inom fastighetsekonomi, investeringsbedömningar, redovisnings-, värderings- och analysfrågor med koppling till fastigheter och fastighetsföretag. Bo är också verksam som universitetslektor på Karlstad universitet.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived