Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering

28 januari 2020
 • Grön infrastruktur är ett arbetssätt för att långsiktigt planera för hållbara landskap med ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och är avgörande för att lyckas med hållbar samhällsplanering. Arbetssättet får allt större betydelse i och med att länsstyrelserna under 2019 lanserar handlingsplaner för grön infrastruktur. Under denna utbildning får du lära dig grundläggande landskapsekologi, hur grön infrastruktur kartläggs och hur analyser tolkas till beslutsunderlag i en planprocess.

  DU FÅR LÄRA DIG:

  • Vad som gör att grön infrastruktur är grundläggande för planering och förvaltning och bidrar till uppfyllelse av miljömål, ekologisk hållbarhet och rumslig resiliens
  • Hur grön infrastruktur kartläggs och vilka data och vilken kvalitet på data som krävs, samt hur analyser kan se ut på olika skalor (region, tätort och stadsdel)
  • De viktiga landskapsekologiska begreppen som du behöver kunna för att tolka grön infrastrukturanalyser
  • Hur du kan arbeta med webverktyget stadstrad.se för att studera trädens betydelse för grön infrastruktur och ekosystemtjänster, samt bidra till effektivare samarbete mellan alla de kompetenser som verkar i hållbar stadsutveckling
  • Scenarioanalys – att studera och visualisera konsekvenser på grön infrastruktur i fysisk planering
  • Vilken betydelse stadsträden har för temperaturreglering och mental hälsa
  • Hur du kan arbeta med styrdokument för grön infrastruktur och genom det påverka policy, planering och beslutsfattande
  • Hur du effektivt kan kommunicera grön infrastruktur, visuellt och med ord

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Alla som vill lära sig mer om grön infrastruktur och hur det kan användas i praktiken, till exempel:

  • Stads- och samhällsplanerare
  • Planhandläggare
  • Landskapsarkitekter och arkitekter
  • Kommunekologer och andra som arbetar med grönfrågor och hållbar samhällsplanering på kommunal nivå
  • Miljöstrateger och andra verksamma hos byggbolag och fastighetsförvaltare

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att du som kursdeltagare ska få:

  • Förståelse för vad grön infrastruktur innebär
  • Uppdaterad kunskap om vad som händer inom samhällsplanering och angreppssättet att se helheten i landskapet – state-of-the-art, vad gäller analyser, metoder och verktyg
  • En stärkt förmåga att kunna tolka och använda olika slags kartläggningar av grön infrastruktur i sitt eget arbete
  • Förtrogenhet i att använda applikationen stadstrad.se för att arbeta med trädens betydelse för grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

   

  PROGRAM

  09.00 Välkomnande och introduktion

  09.15 Introduktion till grön infrastruktur – vad och varför

  • Vad är grön infrastruktur och varför man ska man arbeta med grön infrastruktur
  • Hur grön infrastruktur relaterar till ”ekosystemtjänster” och ”grönstruktur”
  • Orientering i länsstyrelsernas arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

  09.45 Teoripass i landskapsekologi
  Vi går igenom begrepp som värdekärnor, kärnområden, spridningssamband, metapopulationer, fokusarter, stepping stones, habitatnätverk och konnektivitet.

  10.15 Paus 

  10.30 Vägledande och styrande dokument
  Styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande

  10.45 Kartläggningar av grön infrastruktur på kommunal nivå och för enskilda planprojekt

  • Genomgång av praktiska exempel på kartläggningar av habitatnätverk
  • Hur ska vi förstå och analysera grön infrastruktur på olika skalor – hur förstå och använda regionala analyser av grön infrastruktur i det kommunla kontexten?
  • Vad är prioriterat att inkludera i grön infrastrukturkartläggning
  • Identifiera ekologiskt funktionella livsmiljöer, spridningssamband och stepping stones.

  11.15 Introduktion till appen stadstrad.se
  Vi visar, och du lär genom att använda, webbverktyget stadstrad.se som ger nya möjligheter och öppnar nya sätt att arbeta med stadens träd. Verktyget hjälper dig sätta en specifik plats i rumslig och landskapsekologisk kontext. Stadstrad.se är ett samarbetsverktyg där arkitekt, landskapsekolog, ekolog och planerare möts i praktiskt arbete. Vi diskuterar dagens utmaningar för grön infrastruktur i städer och hur lösningar kan se ut.  Du kan använda verktyget för egen inventering av träd, för att visualisera träd i stadsplanering och analysera rumslighet.

  12.00 Lunch

  13.00 Praktiska övningar där du får pröva träddapplikationens olika funktioner

  • Hur man gör en nulägesanalys som beskriver trädens betydelse i grön infrastrukturkontext. I verktyget tar du fram ett habitatnätverk för skogsfåglar.
  • Studera habitatnätverket och tolka din analys genom en palett med frågor.
  • Identifiera viktiga knäckfrågor för ditt utredningsområde

  14.15 Diskussion

  14.45 Att förstå och synliggöra trädens ekosystemtjänster

  Hur värdefulla är stadens träd? Vad säger vetenskapen idag? Vi går bl.a. igenom:

  • Temperaturreglering
  • Mental hälsa, återhämtning, hos människor

  15.00 Paus

  15.15 Scenarioanalys – studera och visualisera konsekvenser på gröninfrastruktur i fysisk planering
  Ett praktiskt pass med övningar som:

  • Hur man lägger in ett planområde/utredningsområde och kan studera det i relation till träd i stadstrad.se
  • Resonera kring scenarioanalys.
  • Hur kan grön infrastruktur och ekosystemtjänster skapas? I övning tar ni fram förstärkningsåtgärder.

  15.30 Vad behöver din kommun för att arbeta med grön infrastruktur?

  • Jobba med att identifiera behov för analys av grön infrastruktur i din kommun

  16.00 Avslutande diskussion

  16.30 Dagen avslutas

Information

Datum: 28 januari 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City.

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Anna Koffman
Anna Koffman är senior naturmiljökonsult på Calluna sedan 2007. Hon är utbildad ekolog med särskild kompentens inom landskapsekologi och urban ekologi kopplat till samhällsbyggnad. Anna har bland annat tagit fram kommunövergripande planeringsunderlag om ekologiska landskapssamband för många kommuner som till exempel Järfälla, Sollentuna, Solna och Stockholms stad. Anna var projektledare för ett innovationsprojektet finansierat av Naturvårdserket där webbapplikationen stadstrad.se skapades för att synliggöra träd för en hållbar stadsplanering.
Magnus Tuvendal
Magnus Tuvendal är senior miljökonsult på Calluna och arbetar särskilt med frågan hur ekosystemtjänster kan synliggöras i strategisk planering och beslutsfattande. Magnus har tidigare arbetat som forskare på Stockholm Resilience Centre och som analytiker på Forskningsgruppen för miljöstrategiska studie (FOI). Magnus Tuvendal är fil.dr. i naturresurs­hushållning (Sustainability Science) och prisbelönt för sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived