Fastighetsvärdering för finansiell rapportering

19 mars 2020
 • Både fastighetsföretag som redovisar enligt internationell redovisningsstandard (IFRS) och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk ställs inför många värderingsfrågor i sin rapportering. Denna utbildning handlar om hur du värderar fastigheter i den finansiella rapporteringen – till exempel hur du gör löpande värdering till verkligt värde direkt i balansräkningar, som upplysning i noter, uppskrivning och nedskrivning.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  – Inom vilka redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
  – Olika värdebegrepp, deras innebörd och hur de används, till exempel marknadsvärde, verkligt värde, individuellt avkastningsvärde
  – Olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering
  – Nedskrivnings- och uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS (International Financial Reporting Standards) och K3
  – Skillnader mellan marknadsvärde och verkligt värde, återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
  – Fastighetsmarknaden och fastigheter som investeringsobjekt
  – Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
  – Övningar avseende fastighetsvärdering och med koppling till redovisningsregler

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Finans- och ekonomichefer i fastighetsbranschen, revisorer, analytiker inriktade mot fastighetsbranschen i olika former inklusive bankanställda men även redovisningskonsulter.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt en ingående förståelse för innebörden i de olika värdebegreppen som styr vilket värde som ska redovisas enligt gällande regelverk.

  PROGRAM

  09.00 Välkomnande och introduktion
  – Introduktion och genomgång av kursens upplägg

  09.15 Inledande om fastigheter som investeringsobjekt och redovisningsregler
  – Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och fastighetsmarknaden
  – Övergripande om redovisningsnormgivning: lagar, redovisningsstandarder
  och allmänna råd – internationellt och i Sverige

  10.15 Kaffe

  10.30 Värderingsstandarder och värdebegrepp vid fastighetsvärdering
  – Marknadsvärde och verkligt värde
  – Återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
  – Kostnadsrelaterade värdebegrepp

  11.15 Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
  – Nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3
  – Uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3
  Regler avseende redovisning med koppling till verkligt värde: K3-regler om värdering av förvaltningsfastigheter samt IFRS 13 – Värdering till verkligt värde och IAS 40 – Förvaltningsfastigheter m.m.

  12.00 Lunch

  13.00 Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering
  – Ortsprismetod/transaktionsbaserad metod
  – Avkastningsbaserad metod
  – Kostnadsbaserad metod

  15.00 Kaffe

  15.15 Övningar i fastighetsvärdering

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslutning

Information

Datum: 19 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City.

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Bo Nordlund
Bo Nordlund är MRICS och tekn dr med lång erfarenhet av fastighetsekonomiska frågor, bland annat som forskare på KTH, auktoriserad revisor, ekonomichef i en större fastighetskoncern och fastighetsföretagsanalytiker på bank. Han är verksam som konsult och utbildare inom inom fastighetsekonomi, investeringsbedömningar, redovisnings-, värderings- och analysfrågor med koppling till fastigheter och fastighetsföretag. Bo är också verksam som universitetslektor på Karlstad universitet.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived