Fastighetsvärdering och fastighetsanalys (5 dagar)

5 maj 2020
 • Välkommen till denna utbildning som syftar till att ge dig fördjupad förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Kursen, som omfattar fem heldagar (4+1), ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att göra fastighetsvärderingar och fastighetsanalyser enligt olika värderingsmetoder. Kursens omfattning motsvarar cirka 7,5 högskolepoäng. Under utbildningen genomförs en tentamen och efter avklarad tentamen får du ett certifikat.

   

  Fastighetsvärdering och analys är en kurs som omfattar fem heldagar som genomförs i två omgångar. En första omgång som omfattar 4 heldagar i följd och en andra omgång som omfattar en heldag cirka 3 veckor efter första omgången. Till skillnad mot kursen endagskursen ”Fastighetsvärdering i praktiken” behandlas fler moment och på mer detaljerad nivå.

  Utbildningens moment:

  1. Värderingsmetoder och värderingsmodeller
  Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i olika värderingsmetoder och modeller:
  – Ortsprismetoden: hur du bedömer objektets kvaliteter, väljer jämförelseobjekt och bedömer dessa.
  – Avkastningsmetoden: direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden och vad dessa innebär.

  2. Projektarbete – praktisk övning i att värdera en kommersiell fastighet
  I kursen ingår att du får använda dina teoretiska kunskaper och värdera en fastighet i praktiken – från besiktning av fastigheten till värdering enligt tillgängliga värderingsmetoder. Värderingen ska resultera i en skriftlig rapport på maximalt tio sidor och resultatet redovisas muntligt.

  3. Hur du gör en marknadsanalys i samband med värdering
  Bedömning av avkastningskravet, framtida hyror, drift– och underhåll samt bedömning av framtida vakanser

  4. Byggnadsteknisk bedömning i samband med fastighetsvärdering
  Vilka delar en byggnad består av, var kan en skada främst uppstå och hur du bedömer kostnad för en sådan eventuell framtida skada.

  5. Plan- och bygglagen i samband med fastighetsvärdering
  Vi går igenom på vilket sätt plan- och bygglagen är relevant i samband med fastighetsvärdering

  6. Arkitekturens betydelse
  Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering.

  7. Miljörisker
  Hur miljörisker och miljöskador påverkar värderingar.

  Kurslitteratur och Tentamen 

  Kurslitteratur
  Kurslitteratur är boken Fastighetsvärdering och marknadsanalys samt artiklar och föreläsningsmaterial som delas ut under kursens gång.

  Tentamen
  Tentamen, som baseras på föreläsningarna och litteraturen, hålls den sista kursdagen. För att bli godkänd på utbildningen krävs godkänt projekt och godkänd tentamen. Om tentamen inte är godkänd kommer tilläggsuppgift att göras för att bli godkänd.

  Kurskrav:
  • Godkänd tentamen
  • Godkänt projekt

  Utbildningen riktar sig till:

  Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering, till exempel:
  • Bankanställda
  • Fastighetsutvecklare
  • Byggentreprenörer
  • Fastighetsägare
  • Blivande fastighetsvärderare

  Mål med utbildningen:

  Kursen har ett antal specifika mål. Efter att ha genomfört kursen ska ni kunna:

  • Utföra en värdering med ortspris– och kassaflödesmetoden.
  • Förklara hur en marknadsanalys utförs.
  • Förklara vilka faktorer som skapar ekonomiskt värde (s.k. värdeteori) och kunna analysera hur ändring av dessa faktorer påverkar fastighetens värde.
  • Redogöra
   – För svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada.
   – För vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.
   – Hur osäkerhet ska beaktas i en fastighetsvärdering.

  För att lära er detta kommer ni att delta på föreläsningar, se på utbildningsfilmer, arbeta med övningar och projekt samt göra en tentamen.

   

  PROGRAM:

  Tisdag 5 maj 2020

  9:00–9:20 Inledning, Beskrivning av kursens mål och aktiviteter. Utdelning av litteratur.

  09:20–12:00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp.
  Ortsprismetoden

  • Bedömning av värderingsobjektets kvaliteter
  • Val av jämförelseobjekt
  • Bedömning av jämförelseobjekten

  Avkastningsmetoden

  • Intuitionen bakom avkastningsmetoden
  • Förklaring av direktavkastningsmetoden
  • Förklaring av kassaflödesmetoden

  Värderingsbegrepp

  • Marknadsvärde
  • Bedömning av marknadsvärde
  • Köpeskilling

  12:00–13:00 Lunch

  13:00–14:00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts)

  14:00–16.30 Presentation av värderingsuppgiften samt inledande arbete med den.

  • Utdelning av material till värderingen
   – Vilken fastighet som ska värderas
   – Omfattningen på arbetet inkluderar bland annat
  • Skriva värderingsrapporten
   – Ortsprismetoden
   – Avkastningsmetoden
   – Inledande arbete med värderingsuppgiften.

   

  Onsdag 6 maj 2020

  9:00–9:30 Repetition av föregående dags innehåll

  9:30–11:30 (forts) Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp
  Fortsatt genomgång av ortspris– och avkastningsmetoden. Genomgång av produktionskostnadsmetoden.

  11.30–12.00 Presentation av ortsprissystem med Peter Möller, Värderingsdata
  Utförlig beskrivning av Värderingsdatas ortsprissystem. Ortsprissystemet kommer att användas i värderingsuppgiften.

  12:00–13:00 Lunch

  13:00–15:00 Genomgång av relevant marknadsanalys vid värdering

  • Bedömning av avkastningskravet
  • Bedömning av framtida hyror
  • Bedömning av drift– och underhåll
  • Bedömning av framtida vakanser

  15:00–16:00 Fysisk besiktning av värderingsobjektet

  • Besiktning av värderingsobjektet tillsammans med hyresvärd eller dess representant. Besiktning kl. 15.30

   

  Torsdag 7 maj 2020

  09.00-09.30 Repetition av föregående dags innehåll.

  9:30–11:00 Byggnadsteknik med Lasse Widebeck, Densia

  • Vilka delar består en byggnad av
  • Var kan skada främst uppstå
  • Hur bedöms kostnad för dessa skador.

  11.00–12.00 Plan och bygglagen med Eidar Lindgren, KTH

  • Hur vet man om det finns byggrätt på en fastighet?
  • Vilka juridiska planer finns som reglerar byggandet?
  • Vad visar översiktsplanen
  • Vad visar detaljplanen

  12:00–13:00 Lunch

  13.00–14.00 Arkitektur med Kjell Forshed, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

  • Vad är arkitektonisk kvalitet?
  • Vilka skönhetsvärden finns?

  14:00–16:30 Arbete med värderingsuppgiften.
  Arbete med

  • Att skriva värderingsrapporten
  • Ortsprismetoden
  • Avkastningsmetoden

  Vi avslutar dagen med en gemensam middag.

   

  Fredag 8 maj 2020

  9.00–9.30 Repetition av föregående dags innehåll

  9.30–10:15 En kunds syn på värderingar med Göran Råckle, Swedbank

  • Hur resonerar en stor kund av värderingar när det gäller värderingars kvalitet.

  10:30–11:30 Fastigheter och miljöskada med Per Johansson, WSP

  • Vilka miljörisker finns för fastigheter?
  • Hur allvarliga är miljöriskerna?
  • Hur beaktas miljöskador i värderingar?

  12:00–13:00 Lunch

  13:00–16:00 Arbete med värderingsuppgiften
  Arbete med
  – Värderingsrapporten
  – Ortsprismetoden
  – Avkastningsmetoden

  16:00–16:30 Avrundning av kursens första del
  – Kort repetition av veckans material
  – Genomgång av vad som förväntas gällande tentamen och värderingsuppgiften

   

  DEL II

  Torsdag 28 maj 2020

  9.30–12.00 Tentamen

  12.00 –13.00 Lunch

  13.00 – 14.00 Gemensam genomgång av värderingsuppgiften med Fredrik Brunes och Bengt Wedin, Bryggan Fastighetsekonomi
  Fredrik Brunes och Bengt Wedin ger sin syn på värderingsobjektet.

  14.00 – 15.00 Individuell genomgång av värderingsuppgiften
  Varje grupp får träffa Fredrik Brunes för återkoppling av värderingsuppgiften.

  • 15.00 – 16.00 Värdering: fördjupningar och utmaningar
  • Hur skulle en bedömning av vakanser kunna göras ännu mer noggrant?
  • Hur värderas råmark?
  • Hur värderas byggrätter?
  • Varför behövs det en auktorisation av värderare?

  16.00–16.30 Avslutning av kursen

  • Kursutvärdering
  • Tips om ytterligare förkovring inom ämnet.

Information

Datum: 5-8 maj + 28 maj(5 dagar)

Tid: 09.00–16.30

Pris: 39 900 kronor exkl moms

Plats: Stockholm City

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Fredrik Brunes
Fredrik Brunes är teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi. Fredrik har under 15 år undervisat i fastighetsvärdering, marknadsanalys och samhällsekonomiska investeringsbedömningar på KTH. Fredrik är numera konsult på Bryggan Fastighetsekonomi där han förutom undervisning arbetar med fastighetsvärdering. Fredrik har bland annat skrivit boken Fastighetsvärdering och Marknadsanalys och har gjort utbildningsfilmer om fastighetsvärdering och investeringsbedömningar vid fastighetsutveckling.
Föreläsare
Bengt Wedin
Bent Wedin är auktoriserad fastighetsvärderare på Bryggan Fastighetsekonomi AB och sedan tidigare välkänd i värderingsbranschen från bland andra Ljungquist Fastighetsvärderingar, NAI Svefa, Navet och har medverkat i utvecklandet av Datscha.
Kjell Forshed
Kjell är arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, med lång erfarenhet och har bland annat skrivit boken Bostadens omätbara värden.
Per Johansson
Per är geolog och uppdragsledare på WSP Environmental, med 25 års erfarenhet av miljötekniska undersökningar och investeringar.
Peter Möller
Peter Möller är affärsområdesansvarig på avdelningen Bank på Värderingsdata AB och har utvecklat det ortprissystem som Värderingsdata säljer.
Lars Widebeck
Lars är besiktningsman, godkänd av SBR och certifierad av SITAC, på Densia AB.
Göran Råckle
Göran Råckle är chef fastighetsanalys på Swedbank.
Eidar Lindgren
Eidar specialist inom lagstiftning inom markanvändning och byggande, med mångårig erfarenhet från KTH.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived