Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

5 mars 2020
 •       Denna utbildning handlar om hur du som fastighetsägare i samband med byggnads- och anläggningsarbeten kan undvika problem eller onödiga kostnader om entreprenören gör fel, inte blir klar i tid eller andra problem uppstår. Du får lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som fastighetsägare vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt hur ett standardavtal bör vara uppbyggt. Vi går igenom grunderna i entreprenadrätt och vad som bör regleras mellan beställare och entreprenör utifrån AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader).

  Entreprenader, stora och dyra lika väl som till synes mindre och enkla, kan ofta ge upphov till meningsskiljaktigheter och svårare gränsdragningsproblem mellan beställare och entreprenör. I denna utbildning belyses rättigheter och skyldigheter samt hur du på bästa sätt både undviker tvister, men även löser upp låsningar innan de helt förgör samarbetet.

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Kort om allmän avtalsrätt och avtalslagen
  • Entreprenadformer och upphandlingsformer
  • Skillnader mellan AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader).
  • Viktigaste förutsättningarna och omfattningsparagraferna
  • Utförandet av entreprenaden
  • Hantering av ÄTA (ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete)
  • Hinder, forcering och försening
  • Fel i entreprenad, garantier och hantering av fel och skador m.m.
  • Beställarens makt
  • Besiktningsfrågor
  • Aktuella och relevanta rättsfall

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetsägare
  • Fastighetsskötare
  • Fastighetsjurister
  • Försäkringsjurister
  • Bolagsjurister, samt personer som behöver lite praktiskt kött på benen.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att du som deltagare ska få:

  • Grundläggande kunskaper om entreprenadrätt för att kunna undvika kostsamma problem eller hantera problem på bästa sätt om dem uppkommer.

  Program:
  09.00-09.55 Inledning, avtalslagen och entreprenadformer
  – Avtalsrättens grunder
  – Hur ingås avtal, principen om anbud och accept, avtal som kräver viss form etc.
  – Avtals ogiltighet och jämkning av avtalsvillkor
  – Rättshandlingar genom ombud, fullmakt
  – Olika entreprenadformer och upphandlingsformer, till exempel generalentreprenad och delad entreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad

  10.00-10.45 Grunderna i standardavtalen
  – 1 kap, entreprenadens omfattning, grunderna för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete (ÄTA)
  – Ansvar för handlingar, prioriteringsordningar, kompletteringsregler m.m.
  – Ansvarsfördelning under upphandling

  Ändrings- och tilläggsarbete samt utförande
  – 2 kap, Olika typer av ÄTA, När tillkommer ÄTA och Hur ska ÄTA hanteras
  – 4 kap, Hur hanteras tider när det uppkommer hinder i entreprenaden? När kan entreprenören forcera på beställarens bekostnad?

  12.00 Lunch

  13.00-13.30 Entreprenadens utförande
  – Fackmässighet
  – Hur ska entreprenaden bedrivas avseende byggmöten, organisation?
  – Garantitider och garantiansvar

  13.35-14.50 Felhantering
  – 5 kap, entreprenörens ansvar under entreprenadtiden
  – Ansvar för fel
  – Skillnader mellan praktisk hantering och juridisk/ekonomisk hantering
  – Ansvaret för skada på entreprenaden och på sak/person utanför entreprenaden
  – Ansvar efter garantitiden
  – Beställarens rätt att reklamera

  15.00-15.45 Ekonomi och beställarens makt
  – 6 kap. Ska man ha fast pris eller köra på löpande räkning, -fördelar och nackdelar
  – Krav på betalning och beställarens rätt att hålla inne betalning, få vite etc.
  – Möjligheter att innehålla betalningar

  16.00-16.30 Besiktningar, 7 kap
  – Genomgång av de olika besiktningarna och deras funktioner

  16.30-16.45 Hävning och tvistelösning

  16.45-17.00 Frågor och avslutning

Information

Datum: 5 mars 2020

Tid: 09.00–17.00

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Plats: Stockholm City. Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Ola Thored
Ola Thored är advokat på Landahl med inriktning mot entreprenad- och nyproduktionsfrågor. Han har en bakgrund som försäkringsjurist och bolags- och entreprenadjurist i fastighetsbranschen. Förutom rådgivning och tvistelösning ägnar Ola en stor del av sin arbetstid till undervisning inom dessa ämnen. Han sporras av att få sina kursdeltagare att tycka att juridik både är roligt, logiskt och användbart.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived