Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter

30 januari 2020
 • Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Denna utbildning handlar om vad lagen innebär för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn och hur du kan arbeta med fysisk planering med fokus på barn och unga. Du får lära dig att göra barnkonsekvensanalyser och olika metoder för att väga in barn och ungas perspektiv, samt vilka lagar, regler och riktlinjer som finns för att säkerställa barns rättigheter.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
  – Hur fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn kan arbeta med social hållbarhet och fysisk planering med fokus på barn och unga
  – Hur barnperspektivet funnits med i den fysiska planeringen i historien
  – Innebörden av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020
  – Övriga lagar, regelverk och riktlinjer för barn och unga i planering
  – Barnperspektivet i dagens planering, bra och dåliga exempel
  – Hur du genomför barnkonsekvensanalyser, till exempel insamlingsmetodik, val av målgrupper, kriterier för bedömning, råd och rekommendationer kring ytor och innehåll etcetera

  Under utbildningen ingår en workshop där en grupp barn i tioårsåldern deltar. Du som kursdeltagare får då möjlighet att öva på en metodik i att intervjua barn för att inkludera barnperspektivet i den fysiska planeringen.

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Dig som redan arbetar med hållbarhet och sociala frågor och som vill ha en fördjupning kring barn och ungas behov och förutsättningar kopplat till planering, eller till de som vill få en övergripande förståelse för barnperspektivet. Till exempel:
  – Bostadsutvecklare
  – Arkitekter
  – Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  – Ökad förståelse för barn och ungas perspektiv i planering, historiskt och idag
  – Ökade kunskaper om lagar, regler och riktlinjer
  – Ökade kunskaper kring barnkonsekvensanalyser. Olika insamlingsmetoder, målgrupper samt kriterier för konsekvensbedömningar utifrån reella case.

   

  Program:

  09.00 – 09.30 Välkomnande och introduktion
  Presentation av dagens intention, mål och agenda

  09.30 – 10.15 Introduktion till social hållbarhet och fysisk planering med fokus på barn och unga
  Introduktion till barnperspektivet i nutid och utifrån ett bakåtblickande perspektiv
  – Synen på barn och ungas inflytande
  – Varför är barn och ungas perspektiv viktigt (demografisk utveckling, livsstil och hälsa etc)
  – Hur har barn och ungas behov tagits tillvara de senaste 100 åren

  10.15 – 10.30 Kaffe

  10.30- 11.30 Lagar, regelverk och riktlinjer för barn och unga i planering
  Genomgång av FNs barnkonvention och konsekvenser av införandet av ny lag den 1 januari 2020. Vi går igenom vilka lagar och regler som finns på olika riks-, regional- och lokal nivå samt gör en internationell utblick.
  – FNs barnkonvention och dess konsekvenser från 1 januari 2020
  – Riktlinjer från Boverket, SLU, SLK, med flera.

  11.30- 12.00 Gemensam diskussion och reflektioner

  12.00- 13.00 Lunch

  13.00 – 14.00 Barnperspektivet i dagens planering
  Utifrån samhälls- och bostadsutvecklingsprojekt beskrivs lyckade och mindre lyckade exempel på tillgodoseende av barn och ungas behov.
  – Minskande skol- och förskolegårdar
  – Minskande grönytor
  – Kreativa lekplatser
  – Effektivt och varierat nyttjande för många

  14.00 – 15.00 Barnperspektiv eller barnens perspektiv?
  Du får lära dig hur genomförande av en barnkonsekvensanalys går till.
  – Olika insamlingsmetoder
  – Olika målgrupper
  – Kriterier för bedömning
  – Konsekvensanalys
  – Kompensation
  – Fallgropar och erfarenhetsåterföring
  – Konkreta case

  15.00 – 15.30 Kaffe

  15.30 – 16.30 Övning: Barnkonsekvensanalys i praktiken
  Utifrån ett fiktivt case får deltagarna tillsammans i grupper utföra en barnkonsekvensanalys.
  I varje arbetsgrupp ingår ett barn i tioårsåldern, som bidrag med sin kunskap och sitt perspektiv och du som deltagare får möjlighet att öva på en metodik i att intervjua barn för att inkludera barnperspektivet i den fysiska planeringen.

  16.30 – 17.00 Redovisning av grupparbete och avslut

   

Information

Datum: 30 januari 2020

Tid: 09.00–17.00

Plats: Sabis Konferens, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Madeleine Eneskjöld
Madeleine Eneskjöld är vd på Juni Strategi & Analys och beteendevetare med lång erfarenhet av stadsutveckling med inriktning mot sociala hållbarhetsfrågor. Hon arbetar med kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder och har särskilt fokus på människors önskemål och val och vad de betyder för samhällsutveckling i stora såväl som små sammanhang. Hon har varit uppdragsledare för ett stort antal barnkonsekvensanalyser och tagit fram en metod som resulterat i en vägledande guide för att tillgodose barn och ungas perspektiv i planering.
Mona Kjellberg
Mona Kjellberg är Analyschef och beteendevetare på Juni Strategi & Analys och har många års erfarenhet av affärsutveckling och analys inom stadsutveckling. På många platser i Sverige har hon arbetat med utveckling av områden både kopplat till bostäder och handel genom att ge konkreta förslag på målgrupper och en förståelse för deras behov och drivkrafter. Mona har hållit ett stort antal kurser, presentationer, föredrag och workshop i olika sammanhang.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived