Posts Tagged ‘Stellan Lundström’

 • Repris på 90-talskrisen?

  Stellan Lundström När vi läser ett antal rapporter från Bankstödsnämnden om hur bank- och fastighetskrisen uppstod och hanterades i början av 1990-talet slås vi av att det finns stora likheter med dagens situation på fastighetsmarknaden, men också olikheter. Frågan är hur vi ska tolka dagens situation på fastighetsmarknaden i relation till det som hände i början på 1990-talet?

 • Digital revolution på bostadsmarknaden

  Stellan Lundström Vi skojade för 30 år sedan om paketfaxen, men den är idag inget att skoja om när vi nu utvecklar avancerade 3D printers som medger ”utskrift” av utrustning i tre dimensioner som bland annat behövs vid bemannade rymdfärder. Vad är det som händer i rasande fart?

 • Lösningen på byggekvationen

  Stellan Lundström “Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad”, skriver Bo Nordlund och Stellan Lundström.

 • Med vilka förutsättningar ska vi bygga hyresbostäder?

  Stellan Lundström Annorlunda var det förr! Lite förenklat kan vi påstå att den omfattande produktionen av hyresbostäder under efterkrigstiden fram till 1990 kunde genomföras tack vare att man inte efterfrågade lönsamhetskalkyler av dagens format.

 • Paradigmskifte i bostadsfinansieringen

  Stellan Lundström En bostadsmarknad som i högre utsträckning baseras på finansiering med eget kapital förutsätter en genomtänkt strategi för hur hushåll med väsentligt olika socio-ekonomisk status ska komma in på bostadsmarknaden, göra en bostadskarriär som bland annat kan inrymma byte mellan upplåtelseformerna och avslutas med en exit från den reguljära bostadsmarknaden.

 • Radhuspriserna skenar

  Stellan Lundström I juni 1979 köpte vi ett radhus i Huddinge på en glödhet bostadsmarknad till det facila priset av 395 000 kronor. Det gick dock inte att ta nya lån i bank så säljaren lånade ut 60 000 kronor mot en revers som löpte med 16 procents ränta. Räntesatsen var det då inte mycket diskussion om då den sedan ett antal år tillbaka var ”normal och inarbetad”. Inte alla politiker förstod mekanismerna bakom bostadsefterfrågan i en inflationsekonomi där räntesatserna var tvåsiffriga och full avdragsrätt gällde med marginalskattesatser på 85 procent.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Stellan Lundström Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Omtag för bostadsforskningen

  Stellan Lundström 2001–2003 var senast det begav sig på KTH med vad man i dag kallar Bostad 1.0. Ett antal doktorer, 28 rapporter samt publicerade artiklar blev resultatet. Dagens bostadsmarknad ser dock väldigt annorlunda ut och därför känner man att det är dags för ett omtag på bostadsforskningen och lanserar bostad 2.0.

 • Att bromsa en bostadsbubbla

  Stellan Lundström Budskapet är klart – spara innan du konsumerar och bygg en buffert med eget kapital. Var för sig är genomförda och tilltänkta åtgärder väl motiverade, men sammantaget kan effekten bli att bostadsmarknaden tippar över.

 • Att ställa rätt frågor

  Stellan Lundström Boverkets uttalande om att det behövs i storleksordningen 700 000 lägenheter fram till år 2025 baseras på ett antagande om befolkningstillväxt och hushållsbildning, det vill säga en skattning på Sverigenivå av bostadsefterfrågan. Boverkets uttalande om 700 000 lägenheter har onekligen satt fart på tankeverksamheten. Men det återstår hur vi ska åstadkomma dessa lägenheter och är det överhuvudtaget möjligt?

 • Reformerad beskattning av bostäder

  Stellan Lundström Beskattningen av bostäder berör direkt eller indirekt hela befolkningen och är därför en arena för debatt och politiska utspel. Senast (DN 30 Januari) uttryckte Bostadsministern Peter Eriksson en vilja att sänka skatten på realisationsvinst för bostäder. Argumentet är att rörligheten på bostadsmarknaden skulle gynnas av en sådan åtgärd.

 • Driftnetto på nytt sätt

  Stellan Lundström Vi har tidigare argumenterat för att det är hög tid mönstra ut begreppet ”driftnetto” eller ”driftöverskott” i fastighetsbolagens resultaträkningar. Tidigare argument handlade mycket om att redovisade ”driftnetton/driftöverskott” tappat kopplingen till det driftnetto, som baserat på kassaflödet, utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar.

 • Finansiering – den glömda biten i byggpusslet

  Stellan Lundström När stat och kommun kraftfullt hanterar frågan om riskkapital då kan man också i stor utsträckning bestämma vad som ska byggas, när och var. Dagens situation med finansiering på marknadens villkor har medfört att privata aktörer fått ett större inflytande över planering och byggande, skriver Stellan Lundström som tar upp tre viktiga skillnader mellan Boverkets “miljonprogram” och det som byggdes på 60-, 70- och 80-talen.

 • 700 000 nya lägenheter – men hur?!

  Stellan Lundström Boverket har satt ribban för nyproduktionen – 700 000 nya lägenheter fram till 2025. Få ifrågasätter målet i sig, men hur ska det gå till? Först kan vi konstatera att frågan om det begränsade bostadsbyggandet har utretts flera gånger de senaste 15 åren. Då föga över tid hänt med antalet nya bostäder måste vi konstatera att det troligtvis är frågan om ett systemfel och det är inte en faktor som måste åtgärdas – det är hela systemet för planering och byggande som måste ställas om – skruva på alla skruvar och ro med alla åror!

 • Redovisning av driftnetto ger inte rätt information!

  Stellan Lundström Svenska fastighetsföretag har en mångårig tradition att tillämpa en funktionsindelad resultaträkning. Ur denna resultaträkning härleds sedan ett resultatbegrepp benämnt driftnetto eller driftöverskott. Problemet är att det driftnetto som härleds från resultaträkningen ofta saknar sammanhang, stringens och relevans.

 • Ny spelplan för bostadsmarknaden

  Stellan Lundström I skuggan av en flyktingkris diskuteras olika åtgärder för att skapa finansiell stabilitet och samtidigt förutsättningar för en historiskt omfattande nyproduktion av bostäder. En första betraktelse av dessa mål säger att de är svåra att uppnå samtidigt.

 • Ett nytt miljonprogram

  Stellan Lundström Den kraftiga och plötsliga invandrarvågen spetsar till frågeställningarna om bostadsmarknadens bristande funktion och dess påverkan på samhället i stort. Långsiktigt hållbara lösningar kräver att företrädare för de politiska partierna inser att det är kris och att avkall måste göras på ideologier och synsätt. Det finns dock inget Alexanderhugg som på en gång ger oss fler bostäder och en marknad i balans.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived