Posts Tagged ‘Göran Cars’

 • Länsstyrelsen som samhällsbyggare

  Göran Cars Jag har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal stadsbyggnadsprojekt runt om i landet. När jag summerar intryck vore det en överdrift att påstå att kommunerna rosar länsstyresens medverkan och inspel i planeringsprocessen, snarare tvärtom. Men det skulle inte behöva vara så. Om vi vänder blicken norrut finns mycket att lära.

 • “Infrastruktur är en möjliggörare, men inte mer”

  Göran Cars Högst upp på kommunernas önskelista står bättre och mer infrastruktur. Men bara för att den kommer behöver det inte betyda att stadsutvecklingen naturligt följer efter. Detta beskriver KTH-professorn Göran Cars.

 • Startar stadsbyggnads-nätverk

  Göran Cars Utopia Arkitekter har tillsammans med Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, startat “Nätverket för värdeskapande stadsbyggande”. I samarbete med kommuner, byggherrar, arkitekter och andra är syftet att sprida kunskap om nya arbetssätt för skapandet av högkvalitativa stadsmiljöer.

 • Värdeskapande stadsbyggande

  Göran Cars Vi måste lämna gamla tanke- och arbetssätt och istället sätta fokus på kvaliteter och värdeskapande.

 • Kan ni inte bygga staden någon annanstans?

  Göran Cars “I allt väsentligt fungerar samarbetet bra, men i ett avseende har vi problem – på nationell statlig nivå.”

 • Nytänk för en social bostadspolitik

  Göran Cars Självklart är arbetsmarknadspolitik och utbildningsinsatser viktiga, men också samhällsbyggnadspolitiken spelar en viktig roll.

 • Om feltänkande i markanvisningstävlingar

  Göran Cars Jag menar att det finns ett problem med det sätt på vilket markanvisningssystemet hanteras idag.

 • Trafikverket som samhällsutvecklare

  Göran Cars Trafikverket har gjort en markant omsvängning från sin gamla identitet som infrastrukturbyggare till att idag beskriva sig som ”samhällsutvecklare”.

 • Ny roll för kommunal planering

  Göran Cars Kommunerna har en viktig roll att fylla i arbetet med att utveckla attraktiva och långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

 • Handeln bygger staden

  Göran Cars I praktiskt taget alla kommuner pågår en intensiv diskussion om hur man kan utveckla sin attraktivitet och skapa förutsättningar för tillväxt.

 • Den självklara oklarheten – hållbart samhällsbyggande

  Göran Cars Begreppet hållbar utveckling har fått rollen av fixstjärna i samhällsbyggandet.

 • Förnuft effektivare än regler

  Göran Cars I Sverige har vi ett antal regelverk för byggande som skapats med de allra bästa föresatser.

 • Planmonopolet – dags att slakta den heliga kon

  Göran Cars I perspektiv av den allvarliga bostadsbrist som råder i tillväxtregionerna har Bostadsministern varit djärv nog att utmana det kommunala planmonopolet.

 • Om ny Plan- och bygglag

  Göran Cars Tro inte att förslaget med automatik kommer att medföra effektivare planprocesser – än är det för tidigt att ropa hurra.

 • De odemokratiska demokratiprojekten

  Göran Cars Samråd och dialog med medborgarna är en omhuldad princip och praxis i svenskt samhällsbyggande.

 • Varför kommunen bör svara för exploateringskostnader

  Göran Cars Utan att ens ändra så mycket som ett kommatecken i lagstiftningen, kan kommunerna göra mycket för att effektivisera planeringsprocesserna, skriver Göran Cars.

 • Infrastruktur bygger staden

  Göran Cars Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Stora vinster kan göras vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived