Posts Tagged ‘Boverket’

 • Bostadsmarknads-enkäten 2014

  Boverket Över hälften av kommunerna gör bedömningen att de har underskott på bostäder i kommunen som helhet.

 • Bostadsbyggandet ökar

  Boverket Bostadsbyggandet tog fart mot slutet av 2013, visar Boverkets senaste indikatorer.

 • Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

  Boverket Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att samordna prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

 • Plattform för hållbar stadsutveckling

  Boverket Regeringen ger fem myndigheter – Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket – i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

 • Antal otillåtna överföringar minskade

  Boverket Tolv kommunala bostadsbolag lämnade under 2012 en större vinst till ägaren än tillåtet, visar Boverkets årliga sammanställning.

 • Otillräckligt bostadsbyggande

  Boverket Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. Under nästa år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men Boverket konstaterar att antalet nya bostäder ändå inte räcker till.

 • Ska kartlägga flyttmönster i samband med renoveringar

  Boverket Regeringen har gett Boverket i uppdrag ”att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar.”

 • Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

  Boverket Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser, enar Boverket, men myndigheten vill inte frångå kraven på tillgänglighet.

 • Brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner

  Boverket Enligt en undersökning gjord av Boverket råder det brist på hyresrätter i cirka 85 procent av kommunerna, samtidigt som antalet kommuner med balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder ökar.

 • ”Bankomaten är fortfarande öppen”

  Boverket Boverkets analytiker Bengt Hansson är en av dem som hårdast har argumenterat för att svenska bostäder generellt är övervärderade, hushållens skulder är för höga och att det kan finnas en bubbla.

 • Inga stora effekter av nytt regelverk

  Boverket Boverket har i uppdrag att följa effekter och konsekvenser av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. I en första rapport har Boverket inte sett några betydande förändringar. De befarade “chockhöjningarna” av hyror har också uteblivit.

 • Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

  Boverket Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

 • Ska samordna näringslivsutveckling och fysisk planering

  Boverket Regeringen har gett Boverket och Tillväxtverket uppdraget att gemensamt verkställa ett program som utvecklar samordningen mellan näringslivets utveckling och den fysiska planeringen.

 • Boverket vill ha avgäldsränta på 3,0 procent

  Boverket I Boverkets yttrande över betänkandet “Tomträttsavgäld och friköp” anser man att avgäldsräntan ska få vara högst 3,0 procent i stället för högst 2,75 procent, som utredaren föreslår.

 • Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

  Boverket Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

 • Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Boverket I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Boverket Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived