Posts Tagged ‘Boverket’

 • Social housing föreslås av Boverket

  Boverket På tisdagen lämnade Boverket rapporten ”Boendesituationen för nyanlända” till regeringen. Bland annat anser verket att staten bör fungera som en katalysator för ett ökat bostadsbyggande för grupper med låg inkomst.

 • 40 procent saknar riktlinjer för bostadsförsörjning

  Boverket Ale och Umeå kommun är bäst i landet på att motverka bostadsbristen. Detta visar årets upplaga av HSBs bostadsindex. Av de 85 kommuner som ingår saknas riktlinjer för bostadsförsörjningen hos knappt 40 procent.

 • Boverket: “IMD är inte kostnadseffektivt”

  Boverket Boverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan om individuell mätning och debitering av värme, IMD, ska införas i flerbostadshus. Idag meddelar de att fastighetsägare inte ska tvingas att införa IMD.

 • Kritik mot Boverkets energikrav

  Boverket Enligt EU:s energiprestandadirektiv ska nya byggnader uppfylla kraven på nära nollenergibyggnader från och med 2021. Boverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan och föreslår att kraven ska skärpas för nya byggnader.

 • Uppdrag ska förenkla planprocesser

  Boverket Regeringen gav idag Boverket i uppdrag att utarbeta vägledning och anordna kompetensinsatser för att snabba på planprocesserna, i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting.

 • Modulbostäder – en dyr lösning

  Boverket Tidigare i år fick Boverket i uppdrag att utreda möjligheten och kostanden för att uppföra modulbostäder på tillfälliga bygglov, för att möta det bostadsbehov som uppstår för asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige.

 • Lagstifta om grönt byggande?

  Boverket Frankrike antog nyligen en lag om att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller solfångarförsedda tak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses istället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna på utmaningar och krav.

 • Underskott på bostäder i 183 kommuner

  Boverket Boverket presenterade nyligen uppgifter om utvecklingen i landet när det gäller bostadsmarknaden samt indikatorer för bostadsbyggande.

 • 7,5 miljoner fördelas på tre projekt

  Boverket Boverket har gett ekonomiskt stöd till tre projekt som alla syftar till innovativt byggande för unga. Totalt rör det sig om 7,5 miljoner kronor varav 4,2 miljoner går till Urbanity Labs för projektet Nyhem Byggsystem.

 • Förslag om boende för nyanlända

  Boverket Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. SKL bedömer att flera av Boverkets förslag bör kunna genomföras relativt omgående.

 • Skärpta energikrav för flerbostadshus

  Boverket De nya byggreglerna är nu beslutade och träder i kraft den 1 mars 2015. Boverket skärper energikraven med 10 procent i flerbostadshus och lokaler. Samtidigt införs lättnader för flerbostadshus med små lägenheter.

 • Stöd till innovativt byggande för unga

  Boverket Vid beslutet den 25 november, årets fjärde och sista tillfälle för bidrag för att främja byggande av bostäder för unga, fördelade Boverket sammanlagt cirka 5,4 miljoner kronor till sju projekt.

 • Inget krav på individuell mätning

  Boverket Boverket föreslår att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.

 • Bostadsbyggandet fortsätter att öka

  Boverket I år påbörjas nära 39 000 bostäder och nästa år 42 500 bostäder enligt Boverkets prognos.

 • Bidrag för innovativt byggande av bostäder

  Boverket Boverket har fördelat cirka 6,8 miljoner kronor till tre projekt som ska främja innovativt byggande av bostäder för unga.

 • Regeringen vill se fler småhus

  Boverket Regeringen har beslutat att ge ett uppdrag till Boverket att utreda behovet av och förutsättningarna för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna. Målet med uppdraget är att se över marktillgången i storstadsområdena och utreda vilka hinder som finns för att bygga småhus i dessa områden idag.

 • Bostadsmarknads-enkäten 2014

  Boverket Över hälften av kommunerna gör bedömningen att de har underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived