Posts Tagged ‘Bo Nordlund’

 • Verkligt värde i tunna marknader

  Bo Nordlund En fråga som behöver diskuteras mer ingående är hur man ska tolka verkligt värde och marknadsvärde på så kallade tunna marknader där det enligt vår bedömning inte alls är självklart att entry price och exit price leder till samma värde. Nedjusteringar av verkliga värden i redovisningen i samband med förvärv borde vara vanligare än vi bedömer att de är.

 • Repris på 90-talskrisen?

  Bo Nordlund När vi läser ett antal rapporter från Bankstödsnämnden om hur bank- och fastighetskrisen uppstod och hanterades i början av 1990-talet slås vi av att det finns stora likheter med dagens situation på fastighetsmarknaden, men också olikheter. Frågan är hur vi ska tolka dagens situation på fastighetsmarknaden i relation till det som hände i början på 1990-talet?

 • Lösningen på byggekvationen

  Bo Nordlund “Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad”, skriver Bo Nordlund och Stellan Lundström.

 • Med vilka förutsättningar ska vi bygga hyresbostäder?

  Bo Nordlund Annorlunda var det förr! Lite förenklat kan vi påstå att den omfattande produktionen av hyresbostäder under efterkrigstiden fram till 1990 kunde genomföras tack vare att man inte efterfrågade lönsamhetskalkyler av dagens format.

 • Öka transparensen kring underhåll och investering

  Bo Nordlund I tider av stigande fastighetsvärden finns risk att fokus ligger för mycket på totalavkastning inklusive värdeförändring, och att en förskjutning sker från den viktiga frågan om vilka fria kassaflöden bolagen har kapacitet att generera.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Bo Nordlund Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Nedskrivningar i redovisningen och bostadsministerns ”black-box”…

  Bo Nordlund Bostadsminister Peter Eriksson har uttalat sig både i TV och skriftligt på ett sätt som synes ha skapat förhoppningar om att bostadsbyggande inte omfattas av vanliga redovisningsregler när det gäller nedskrivningar.

 • Driftnetto på nytt sätt

  Bo Nordlund Vi har tidigare argumenterat för att det är hög tid mönstra ut begreppet ”driftnetto” eller ”driftöverskott” i fastighetsbolagens resultaträkningar. Tidigare argument handlade mycket om att redovisade ”driftnetton/driftöverskott” tappat kopplingen till det driftnetto, som baserat på kassaflödet, utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar.

 • Redovisning av driftnetto ger inte rätt information!

  Bo Nordlund Svenska fastighetsföretag har en mångårig tradition att tillämpa en funktionsindelad resultaträkning. Ur denna resultaträkning härleds sedan ett resultatbegrepp benämnt driftnetto eller driftöverskott. Problemet är att det driftnetto som härleds från resultaträkningen ofta saknar sammanhang, stringens och relevans.

 • Bubbla under uppsegling på kommersiella fastighetsmarknaden?

  Bo Nordlund En ganska vanlig uppfattning under de senaste åren har varit att fastigheter är ett av de få tillgångsslag som ger starka kassaflöden i dagens lågräntemiljö. Vi har en delvis annan uppfattning i denna fråga och en fundering är om vi ska börja oroa oss för en bubbla på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige.

 • Fastigheter – Värdering, redovisning och övervakning

  Bo Nordlund ”Det kan innebära nytta för investerare om ansvaret för värderingar som tas in i finansiella rapporter succesivt överförs till oberoende värderare och att revisorernas uppgifter i samband med värdering i finansiella rapporter huvudsakligen blir ett arbete att verifiera olika uppgifter och steg i processen att ta fram informationen till de finansiella rapporterna.”

 • Bubbelvarning på bostadsmarknaden

  Bo Nordlund Vi hävdar att det aktuella läget på bostads- och fastighetsmarknaderna kräver ett antal åtgärder för att Sverige ska undvika olika former av bubblor och bibehålla finansiell stabilitet.

 • Avskrivningsmetoder

  Bo Nordlund En grundläggande fråga är om valet av avskrivningsmetod och avskrivningstid påverkar prissättningen av bostadsrätterna?

 • Fair Value ska bli tydligare

  Bo Nordlund Hur Fair value ska tolkas har skapat en del problem mellan värderare och revisorer. Nu vill IVSC och IFRS Foundation skapa ordning och reda genom att inleda ett samarbete kring ett gemensamt och enhetligt sätt att mäta Fair Value. Ett välkommet initiativ tycker både P-O Skoog och Bo Nordlund.

 • Marknadsmässiga avkastningskrav

  Bo Nordlund Många kommunala bostadsföretag saknar praktiskt tillämpbara avkastningskrav i ägardirektiven.

 • Fastighetsbolagens fria kassaflöden

  Bo Nordlund Hur ser egentligen fastighetsbolagens förmåga ut när det gäller att generera operativa kassaflöden?

 • Länge leve det operativa kassaflödet!

  Bo Nordlund Jag tror det är dags för fastighetsbranschens olika aktörer att inse att det behövs åtminstone ett alternativt sätt att rapportera avkastningen från fastighetsinvesteringar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived