Fastighetsnytt IRFinansiell information

För dig som följer börsföretagen och övriga kommersiella aktörer extra noga har vi tagit fram en ny service som ger dig tillgång till ett utökat utbud av den information som företagen offentliggör.

Observera att informationen inte är redigerad av Fastighetsnytt. Vi hoppas att den kompletterar vårt ordinarie redaktionella nyhetsflöde på ett sätt som du har nytta av.

 • 3/5: Stabil inledning på 2018 – PEs VD berättar

  Projektengagemang levererar ett stabilt första kvartal sett till omsättning och resultat trots omställningsarbete i två av fyra divisioner. Omsättningen ökade och justerat rörelseresultat var oförändrat under kvartalet jämfört med föregående år. Glädjande är att de underliggande tillväxtfaktorerna fortsätter att vara starka. Se filmen där VD och Koncernchef Per Hedebäck och Finansdirektör Peter Sandberg berättar om

  19/3: Stark avslutning på 2017 – PEs VD berättar

  Projektengagemang fortsätter sin tillväxtresa och avslutar 2017 med ökande omsättning och resultat. Jämfört med nettoomsättningen proforma för 2016 uppvisar koncernen en tillväxt, både i fjärde kvartalet såväl som på helåret. Det justerade rörelseresultatet ökar också jämfört med proformasiffrorna för 2016, både i det avslutande kvartalet och på helåret. Projektengagemang når det finansiella mål om en

 • 17/1: Tema generalkonsult för ny miljardsatsning i Uppsala

  PEs arkitektföretag Tema får uppdraget som generalkonsult för Akademiska Hus nya satsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Förutom generalkonsult är Tema även ansvarig arkitekt samt landskapsarkitekt för uppdraget. PE-koncernen har även ansvar för elprojektering och är dessutom projektledare för projekteringsledningen. Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer

  8/12: PEs vd berättar om årets tredje kvartal

  Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från årets första halvår med en stark tillväxt i nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppvisade en marginell nedgång. Här ser du PEs vd och koncernchef Per Hedebäck och finansdirektör Peter Sandberg berätta om

  27/10: Catenas delårsrapport jan-sep 2017

  2017-10-27 kl. 08:00 Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 658,6 Mkr (586,9). Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 500,9 Mkr (429,9). Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent till 333,0 Mkr (234,7). Periodens resultat ökade till 531,0 Mkr (172,6), motsvarande ett resultat per aktie om 13,20 kr (5,29), varav värdeförändringar ingår med 295,3 Mkr ( -48,5). Substansvärde

  25/10: Diös delårsrapport jan-sep 2017

  Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare. Hyresintäkterna uppgick till 1 263 mkr (992) Förvaltningsresultatet uppgick till 625 mkr (406) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 335 mkr (157) och på derivat till 21 mkr (74) Resultat

  25/10: Kungsledens delårsrapport jan-sep 2017

  Stark finansiell ställning och Ba1-rating RAPPORTEN I KORTHET Delårsperioden i korthet  Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om 75 Mkr. Detta har till stor del uppvägts av förbättrat finansnetto, tillkommande driftnetto från tillträdda fastigheter och förbättringar i jämförbart bestånd.  Nyuthyrningen ökade till 153 Mkr (149) och

  18/10: Catena förlänger acceptperioden för budet på aktierna i Klockarbäcken

  2017-10-18, kl. 18:00 Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken (”Erbjudandet”). Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande cirka 67,8 procent av totalt

  18/10: Atrium Ljungberg – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  – Vi har en fortsatt stark utveckling av driftöverskottet som för de första tre kvartalen ökade med tolv procent. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd har ökat med nära fyra procent. – Vi bibehåller den höga investeringstakten och är nu igång med flera utvecklingsprojekt. Jag gläder mig extra åt att vi kontinuerligt fyller på med nya projektmöjligheter,

  5/10: Kungsleden emitterar obligationslån om 1 350 miljoner kronor

  Kungsleden AB (publ) har under det nyupprättade MTN programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en 4 årig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021. Det ena lånet med ett lånebelopp om 1 000 miljoner kronor har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M

  2/10: Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken

  Catena AB (publ) (”Catena”) lämnar härmed ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (”Klockarbäcken”) att förvärva samtliga aktier i Klockarbäcken (”Erbjudandet”). Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att som betalning för aktierna i Klockarbäcken erhålla nyemitterade aktier i Catena. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken. Samtliga aktieägare i Klockarbäckens styrelse, däribland

  24/8: Projektengagemang – Fortsatt stark inledning

  Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från första kvartalet med en positiv utveckling i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 44 procent och rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 37 procent. ANDRA KVARTALET, 1 APRIL – 30 JUNI 2017 Nettoomsättningen uppgick till 299 (208) mkr, en tillväxt

  10/7: Catenas delårsrapport januari – juni 2017

  Catena fortsätter att leverera enligt plan där fortsatt fokus på att göra rätt saker och saker på rätt sätt ger resultat både för Catena och våra kunder. Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 433,6 Mkr (378,0). Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 330,3 Mkr (277,9). Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 219,3 Mkr (143,7). Periodens

  7/7: Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2017

  Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus tillsammans med positiva effekter från många och bra uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet och ger förutsättningar för ännu mer tillväxt. Periodens hyresintäkter uppgick till 832 mkr (661) Förvaltningsresultatet uppgick till 403

  19/6: Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

  Pressmeddelande Östersund 2017-06-20 Diös Fastigheter förvärvar två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta Sundsvall. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 43 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 33 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker första september 2017. De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i

  10/5 Projektengagemang: Stark inledning på 2017

  Årets första kvartal uppvisade en stark tillväxt i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 122 procent. Tillväxten i omsättning och rörelseresultat förklaras av de bolag som förvärvades 2016. I början av året har ett antal strategiskt viktiga uppdrag vunnits. FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31

  27/4: Kommuniké från Catenas årsstämma

  Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 27 april 2017. I sitt anförande vid stämman redogjorde tidigare verkställande direktör Gustaf Hermelin för verksamhetsåret 2016. Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2017 och

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived