• Diös: Kallelse till årsstämma

  PUBLICERAD 2017-04-07 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-04-07 12:55

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.00 på Diös huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Frösön, Östersund.

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • Vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2017.
  • Anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 den 20 april 2017.

  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier:

  • Måste för att få rösta på stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd den 20 april 2017. Kontakta din förvaltare/bank för hjälp med omregistreringen.

  Anmälan om deltagande kan göras per post till Diös Fastigheter AB, ”Årsstämma 2017”, Box 188, 831 22 Östersund eller via anmälningsformuläret på www.dios.se. Ange namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. Ombud som deltar på stämman bör skicka in behörighetshandlingar i samband med anmälan. Dagtecknad fullmakt, som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år), ska visas upp. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet visas upp.

  Förslag till dagordning:
  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Verkställande direktörens anförande.
  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  9. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
   4. avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  13. Val av revisor.
  14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
  15. Godkännande av principer för utseende av valberedningen.
  16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
  17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  18. Övriga ärenden.
  19. Stämmans avslutande.
  Förslag till beslut

  Val av ordförande för stämman (punkt 2)

  Valberedning bestående av ordförande Bo Forsén (Backahill Inter AB), Håkan Sandberg (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) och Bob Persson (AB Persson Invest), föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2016 lämnas med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 28 april 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017.

  Val av styrelseledamöter, revisor, arvoden m.m. (punkterna 10–13)

  Valberedningen föreslår följande:

  • att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
  • att omvälja styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Bob Persson,
  • att nyvälja Anders Nelson till ordinarie styrelseledamot,
  • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
  • att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor med:
   • 200 000 kronor till styrelsens ordförande, och
   • 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
  • att till revisor, efter genomförd upphandling och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig revisor, samt
  • att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

  Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)

  Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  Ersättning och förmåner till verkställande direktör beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör i samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning förekommer från och med 2012 för bolagets verkställande direktör och för bolagets ledande befattningshavare men några aktierelaterade ersättningar förekommer ej. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. Verkställande direktör har rätt till tjänstebil samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktör gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande direktörs sida fyra månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställde och bolaget om 3–6 månader.

  Beslut avseende principer för utseende av valberedning (punkt 15)

  Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2018 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska representeras av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017.

  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. 

  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet.

  Betalning för de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i syfte att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier alternativt där bolaget kapitaliseras inför sådana förvärv. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

  Mer information

  Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och förekommande motiverande yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på vårt huvudkontor senast tre veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt per post till aktieägare på förfrågan och som uppger sin postadress. Dessa handlingar finns även tillgängliga på www.dios.se .

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 134 512 438 aktier och röster för tidpunkten av denna kallelse. För närvarande är inga av dessa aktier återköpta egna aktier.

  Aktieägares frågerätt

  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter AB
  Telefon: 010-470 95 03
  E-post: rolf.larsson@dios.se

  Johan Dernmar, IR Diös Fastigheter AB
  Telefon: 010-470 95 20
  E-post: johan.dernmar@dios.se

  Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 18 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived