• 27/10: Catenas delårsrapport jan-sep 2017

  PUBLICERAD 2017-10-27 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-10-30 10:59

  2017-10-27 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 658,6 Mkr (586,9).
  • Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 500,9 Mkr (429,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent till 333,0 Mkr (234,7).
  • Periodens resultat ökade till 531,0 Mkr (172,6), motsvarande ett resultat per aktie om 13,20 kr (5,29), varav värdeförändringar ingår med 295,3 Mkr ( -48,5).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 143,7 kr (132,8).

  ”Vi gläds över ett nytt starkt delårsresultat. Ökade hyresintäkter tillsammans med förbättrad uthyrningsgrad och driftsöverskott samt en omläggning av vår finansiering ligger bakom ett förvaltningsresultat som är drygt 40 procent högre än motsvarande period 2016. Ett förvaltningsresultat, som i stort är ett rent kassaflöde, uppgår till drygt hälften av våra hyresintäkter. Fortsatt starka kassaflöden uppnår vi genom att löpande arbeta med såväl den löpande förvaltningen såväl som finansiering.

  Vi vill växa genom en aktiv projektutveckling som genom ny- och ombyggnation förnyar och effektiviserar vår portfölj av fastigheter på attraktiva lägen. Nya, moderna byggnader ger oss bättre möjligheter att såväl reducera kostnader som att bredda vårt kunderbjudande. Detta bidrar till ökade intäkter och förbättra vår avkastning på sista raden.

  Trender med bäring för Catena såsom detaljhandeln i stort, en starkt växande e-handel och en livsmedelsdistribution i förändring är fortsatt starka. Vi ser därmed en fortsatt god efterfrågan på logistikfastigheter som möter dessa trender. Catena är väl positionerat för detta med en markreserv om 1.500.000 kvm. Under kvartalet upptogs Catena i det internationella fastighetsindexet EPRA på Londonbörsen vilket haft betydelse i arbetet med att attrahera såväl befintliga som nya investerare.

  Vi är väl positionerade för att fortsätta växa. Vi har projekten, den finansiella styrkan och vi har inte minst kunskaperna och de olika kompetenserna för att ständigt förbättra våra kunders varuflöden samtidigt som vi förverkligar Catenas egna mål. ” säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till delårsrapporten.

  För ytterligare information, vänligen kontakta

  Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se
  Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se

  Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 750,0 Mkr per 30 september 2017. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

  Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

  
            
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived