• 18/10: Atrium Ljungberg – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  PUBLICERAD 2017-10-18 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-10-18 08:39

  – Vi har en fortsatt stark utveckling av driftöverskottet som för de första tre kvartalen ökade med tolv procent. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd har ökat med nära fyra procent.

  – Vi bibehåller den höga investeringstakten och är nu igång med flera utvecklingsprojekt. Jag gläder mig extra åt att vi kontinuerligt fyller på med nya projektmöjligheter, kommenterar vd Annica Ånäs.

  Nettoomsättningen ökade till 1 890 mkr (1 711) varav hyresintäkter ökade till 1 786 mkr (1 597). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,8 procent.

  Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter.

  Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 246 mkr (1 115), en ökning med 11,7 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter och förlikning i en hyrestvist men även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 70 procent (70).

  Resultat före värdeförändringar ökade till 909 mkr (737).

  Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 688 mkr (1 289) och förklaras främst av ökade hyresnivåer men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 136 mkr (-613) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

  Periodens resultat ökade till 2 162 mkr (1 121), vilket motsvarar 16,23 kr/aktie (8,41).

  Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 171 mkr (620).

  Förvärv av fastigheter ökade till 1 823 mkr (1 467).

  Prognosen för 2017 höjs med 15 mkr till 1 150 mkr för resultat före värdeförändringar. Prognosen för resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 322 mkr, motsvararande 17,43 kr/aktie.

  Nacka, 2017-10-18
  Atrium Ljungberg AB (publ)

  För mer information kontakta:
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
  annica.anas@atriumljungberg.se

  Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
  martin.lindqvist@atriumljungberg.se

  Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

  Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar över en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
  Läs mer på www.al.se.

  Atrium Ljungbergs delårsrapport 1 jan – 30 sep 2017

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived