• 17/2: Catenas bokslutskommuniké januari–december 2016

  PUBLICERAD 2017-02-17 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-02-17 15:53

  2017-02-17, kl 08.30

  • Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 Mkr (464,2).
  • Driftsöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 Mkr (351,3).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 316,0 Mkr (259,3).
  • Årets resultat uppgick till 338,4 Mkr (571,5), motsvarande ett resultat per aktie om 10,20 kronor (22,11), varav värdeförändringar på derivat ingår med -38,6 Mkr (30,5) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 148,1 Mkr (300,5). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 135,8 kr (115,0).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie (3,00).

  ” Catena har under året dubblerat sin fastighetsportfölj och etablerat sig som Skandinaviens ledande logistikfastighetsbolag.

  Via förvärvet av Tribona, som slutfördes i början av 2016, ökade vårt fastighetsvärde med cirka fem miljarder och dubblerades därmed till dryga 10 miljarder kronor, även om uthyrningsgraden minskade något. Vi fick framför allt ett stort antal nya intressanta kunder inom livsmedelssektorn som, med sina speciella behov, tarvar en kunnig, aktiv och serviceorienterad hyresvärd som Catena.

                        Året har präglats av ett hårt arbete med att höja standarden i våra fastigheter, vilket har belastat årets resultat. Detta har bidragit till att uthyrningsgraden har förbättrats med hela sju procentenheter från 86 procent, i slutet av första kvartalet, till 93 procent vid årets slut, vilket bäddar för ett bra 2017.

                        Under de gångna åren har vi lyckats etablera Catena som Sveriges inte bara ledande utan också största logistikfastighetsbolag med en bred portfölj av strategiskt placerade terminal-, lager- och distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta. Ett flertal förvärv har skett i avsikt att komma närmare nya kundgrupper, snarare än utifrån intresset för specifika fastigheter.

                        Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på framtidens klimatsmarta och hållbara logistiklösningar i kombination med effekten av 2016 års insatser och investeringar gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling. Jag förväntar mig en förbättrad uthyrningsgrad, möjligheter till nyproduktion och därmed en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under 2017.” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till bokslutskommunikén.

  För ytterligare information, vänligen kontakta

  Gustaf Hermelin, VD                                             Peter Andersson, CFO

  Tel. 070-560 00 00                                                Tel. 0730-70 22 44

  gustaf.hermelin@catenafastigheter.se                            peter.andersson@catenafastigheter.se

  Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4 Mkr per 31 december 2016.

  Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

  Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived