• Om IR och Börs

  Fastighetsnytt IR är en del av Fastighetsnytt Börs som strävar  efter att  komplettera befintliga ­kanaler­ när­ det ­gäller ­hanteringen­ och ­­offentliggörandet­ av­ finansiell information­ enligt ­gällande­ lagstiftning­ och ­regelverk.

   

  IRinfoTjänsterna ­är ­till­ för­ dig­ som­ arbetar­ med­ informations-­och ­IR-­verksamhet ­och ­som­ vill­­ förse­ marknadens­ aktörer;­ kapitalplacerare, ­finansiärer, ­­investerare,­ aktieägare ­och­ andra ­­intressenter ­med­ relevant­ finansiell­­ information­ om ­just­ ditt­ företag.

  Under­ den­ egna ­vinjetten­ Fastighetsnytt ­IR­ publiceras ­din ­finansiella ­­information­ som­ exponeras­ till­ hela ­branschen ­och ­­kapitalmarknadens ­aktörer. Från vinjetten länkas ditt pressmeddelande sedan till en egen undersida där hela­­ meddelandet­ presenteras ­med ­tydlig­ avsändare och ­aktuella­ kontaktuppgifter.­ Från­ denna­ sida ­länkas­ läsaren ­vidare ­till­ ert­ nyhetsrum­ och/eller egen­ hemsida.

  Tjänsterna­ bidrar ­till­ att­ öka ­transparensen, ­informationsöverföringen Och ­inte ­minst ­affärsnyttan ­för­ dig ­och ­ditt­ företag.

  Fastighetsnytt­ IR-Podd­ är­ en­ ny­ produkt ­där ­vi­ i­ samband ­med ­bokslut­ och kvartalsrapporter­ erbjuder­ möjligheten ­för ­ledningen ­att ­i­ en­ koncis­ och ­kompakt intervju­ lyfta ­fram­ aktuella­ rapporter­ och­ dess­ innehåll.

   

  PoddIR

  Intervjun­ sker ­i­ podcast-format­ och ­består­ av­ några­ korta ­frågor­ baserat­ på­ vår­­ analytikers analys­ av­ rapporten.­ Den­ publicerade ­intervjun­ bör ­inte ­vara­ längre ­än ­femton­ minuter. Publicering­ sker­ i­­ Fastighetsnytts­ digitala ­kanaler.­ Intervjun­ kan­ göras ­vid ­årsbokslut­ eller ­i samband­ med ­enstaka­ kvartalsrapporter.

   

   

  KontaktIR

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived