Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.

För signerade artiklars korrekthet och innehåll svarar författaren.

Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Fortsatt brist på redovisning av osäkerheter

  Opinion

  Fortsatt brist på redovisning av osäkerheter

  Min krönika handlade om hur fastighetsvärderingar behandlar två typer av osäkerhet: Osäkerhet i uppskattningen av det sannolika priset idag och osäkerhet i betydelsen att det sannolika priset kan komma att förändras i en viss riktning. Min utgångspunkt var vidare att en rationell och långsiktig aktör är intresserad av båda dessa typer av osäkerhet. Redan den gamla värderingsgurun Ratcliffe underströk ju på 60-talet att vid värdering för belåningsändamål var det självklart att diskutera framtida värdeutveckling eftersom det var i framtiden panten kanske behövde realiseras.

  Hans Lind
  Professor i Fastighetsekonomi
  KTH

 • Goda exempel viktiga för hållbar stadsutveckling

  Opinion

  Goda exempel viktiga för hållbar stadsutveckling

  I en artikel i Fastighetsnytts närupplaga torsdagen den 20 maj återges slutsatser från en utredning gjord av Konjunkturinstitutet om Delegationen för hållbara städer. Rubriken lyder ”Dyrt stöd till utveckling av hållbara städer” och slutsatsen som Konjunkturinstitutet dragit är att stödet inte är kostnadseffektivt.

  Bengt Wånggren
  Vd i Sweden Green Building Council
  Utvecklingschef Fastighetsägarna Sverige
  Anders Larsson
  Medlem Delegationen för hållbara städer
  Byggmästare och projektledare

 • Det är inget fel på fastighetsvärderingar!

  Opinion

  Replik:
  Det är inget fel på fastighetsvärderingar!

  I professor Hans Linds krönika i förra numret av Fastighetsnytt (2/2010) redovisas ett antal förslag om utvecklande av såväl fastighetsvärdering som värderingsutlåtanden. Krönikan levererar även ett antal dåligt maskerade insinuationer om svensk fastighetsvärderarkår och om fastighetsbolag. Flertalet rätt så förolämpande.

  Karin Zakariasson
  Av ASPECT aukt fastighetsvärderare
  Newsec Advice AB
  P-O Skoog
  Av ASPECT aukt fastighetsvärderare
  Forum Fastighetsekonomi AB

 • Människan behöver en tillåtande stad

  Opinion

  Människan behöver en tillåtande stad

  Staden finns därför att människor söker sig till varandra och ser fördelar med gemensamma ytor och mötesplatser. Staden ska vara till för alla. Det gäller både innerstaden och ytterstaden med alla sina möjligheter och med sina problem. Jag har deltagit i en del av Järvadialogen och genomfört gåturer och studerat stadsmiljön tillsammans med invånare i Akalla, Husby, Tensta och Rinkeby.

  Suzanne de Laval
  Arkitekt SAR/MSA, tekn dr. Partner i Arkitekturanalys

 • Ge folkhälsan ett lyft!

  Opinion

  Ge folkhälsan ett lyft!

  Den 7 april är det Världshälsodagen som i år tar upp ”Urbanisering och hälsa”. Det är därför intressant att fundera över fastighetsbranschens möjligheter att påverka folkhälsan. För möjligheterna finns, exempelvis när gamla bostadsområden rustas upp, när innemiljöer i kontor och offentliga byggnader formas och vid utformning av nya bostadsområden.

  Sarah Wamala
  Generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut

 • Nöjdare hyresgäster ökar värdet på kommersiella fastigheter

  Opinion

  Nöjdare hyresgäster ökar värdet på kommersiella fastigheter

  En fastighet utan stabila och långsiktiga hyresgäster är en stor risk för en investerare – särskilt i en marknad som den vi upplever just nu – medan finansiellt solida hyresgäster stärker en tillgång och bidrar till fastighetens långsiktiga värde.

  Bernhard Klein Wassink
  Marknadschef
  GE Capital Real Estate

 • Dags för kommersiell hållbarhet i stadsbyggandet

  Opinion

  Dags för kommersiell hållbarhet i stadsbyggandet

  I svallvågorna efter finanskrisen och med klimathotet som en alltmer betydande del av vardagen hörs numera allt som oftast erfarna, kommersiella projektutvecklare argumentera för att framgångsrika projekt inte bara kan bestå av maximerad area ställd i relation till minimerad kostnad. Av den kalkylen skapas inte attraktiva produkter på en kommersiell marknad vare sig det handlar om bostäder eller kontorslokaler. Istället talas det om att skapa framgångsrika projekt, ekonomiskt inte minst, via attraktiva miljöer där funktionsblandning, sammanhang och genomtänkta strategier för långsiktig hållbarhet är viktiga komponenter.

  Annica Carlsson, arkitekt MSA
  VD, Equator Stockholm AB

 • Vad är en miljöklassad byggnad?

  Opinion

  Replik
  Vad är en miljöklassad byggnad?

  I ett tidigare inlägg i Fastighetsnytt konstaterade vi att en rad olika miljöklassningsmetoder för byggnader diskuteras för tillämpning i Sverige. Jonny Hellman, NCC, som propagerar för BREEAM, har nu återkommit bland annat med några synpunkter på vår korta beskrivning av typiska drag hos BREEAM. Vi håller helt med Jonny om att just metodernas syfte och innehåll behöver fokuseras om man skall kunna förstå skillnader mellan olika metoder.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Opinion

  Replik:
  Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Att miljöklassning debatteras är bra! Tidigare har frågan bara engagerat ett fåtal och att fler och fler nu ger sig in i debatten är positivt. Men den senaste tiden har frågan nästan enbart handlat om vilket miljöklassningssystem som bör gälla och ibland har syfte och innehåll glömts bort.

  Jonny Hellman
  Miljöchef
  NCC Property Development och NCC Housing

 • Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Opinion

  Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Det har nu under en längre tid pågått en mängd diskussioner kring vilket av de olika miljöklassningssystemen som bör gälla i Sverige. Vissa förespråkar de internationella systemen med motiveringen att de internationella investerarna och potentiella hyresgästerna förstår dessa system, medan andra förespråkar de svenska modellerna då dessa är anpassade för svenska byggnormer och standarder.

  Mikael Eriksson
  Tekn Dr miljökemi
  Structor Miljöbyrån

 • Miljöklassning och miljöpåverkan

  Opinion

  Miljöklassning och miljöpåverkan

  Under året har Fastighetsnytt publicerat en rad inlägg om miljöklassning av byggnader. Anna Denell från Vasakronan och Hanne Rönneberg och Hans Wallström från Skanska pläderade för att bygg- och fastighetsbolagen skulle enas om att gemensamt använda det amerikanska miljöklassningssystemet LEED. Johnny Hellman från NCC förde istället fram BREEAM från England och Magnus Bonde från KTH argumenterade nu senast för att det Australiensiska systemet Green Star borde anpassas till svenska förhållanden. Samtidigt är det svenska systemet Miljöklassad byggnad, som utvecklats på initiativ av ByggaBo-dialogen, nu färdigt att användas.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Opinion

  Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Läget förbättras nu successivt för tjänsteföretagen i Stockholm och allt fler företag ser ett behov att öka personalstyrkan redan under det kommande kvartalet. Det innebär att de skräckscenarier som tecknats för Stockholms kontorsmarknad känns alltmer verklighetsfrämmande.

  Thomas Ernhagen
  Chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm

 • Devalvering eller inte i Baltikum?

  Opinion

  Devalvering eller inte i Baltikum?

  Kommer Lettland att devalvera? Det är en fråga som ställs med bävan inom den svenska banksektorn. I sitt inlägg på WebbForum skriver experten på baltisk ekonomi och före detta Riksbankschefen, Bengt Dennis, att den ekonomiska återhämtningen inom EU kan öka acceptansen för en baltisk devalvering.

  Bengt Dennis

 • Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Opinion

  Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Det finns en närmast religiös tro på att flyttkedjor är lösningen på alla bostadsmarknadens problem – inte minst bostadsbristen bland unga. Flyttkedjor används som argument för ett ensidigt byggande, där stort och dyrt är totalt dominerande och mycket litet görs för att förnya och effektivisera bostadsbyggandet. Detta synsätt har dominerat bostadsproduktionen de senaste åren – men det har inte fått någon större effekt på bostadsbristen bland unga. Det är hög tid att tänka om!

  Elsa Reimerson

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived