Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.

För signerade artiklars korrekthet och innehåll svarar författaren.

Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion

  Opinion I Stockholms läns landsting har vi beslutat om en regional utvecklingsplan, där målet är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Detta var också temat för en konferens som anordnades av landstinget.

  Charlotte Broberg (M)
  biträdande finanslandstingsråd med ansvar för tillväxt- och regionplanering

 • Bostadspriser – i dag och imorgon

  Opinion Vi har sedan fastighetskrisen i början av 90-talet sett en exempellös ökning av bostadspriser. SCB:s index för småhus har sen 1993 ökat med drygt 200 % till 2010.

  Fil.dr Ingemar Bengtsson
  Universitetslektor, fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet

 • Dags att se över hyresgästens tillträdesvillkor

  Opinion Den 1 juli 2010 trädde den nya Plan- och Bygglagen (2010:900) (”PBL”) i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om att en byggnad inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked.

  Cecilia Hautamäki
  Advokat
  Magnusson Advokatbyrå

 • Ökad integration kan ge 90 000 nya jobb

  Opinion 90 000 nya jobb skulle kunna skapas till år 2030 om vi lyckas lösa problemen med integrationen på Stockholms arbetsmarknad. Arbetslösheten bland utlandsfödda stockholmare är betydligt högre än för regionens övriga medborgare

  Christer Jansson & Krister Nilsson
  Fastighetsägarna

 • Kollegornas röster – en välsignelse och en förbannelse

  Opinion Flera studier pekar på att de öppna kontorslandskapen är de nya bullriga industrierna. Ljudet är den stressfaktor man klagar mest på, men av allt att döma får ljudfrågorna inte tillräckligt med uppmärksamhet när vi bygger och utvecklar kontor. Ansvaret för ljudfrågorna är ofta delat mellan kravställare, arkitekter och akustiker. Men vem tar ansvaret att driva dessa frågor?

  Frans Davidsson
  Konceptutvecklare
  Ecophon

 • Kommer vi att få jobba till vi dör?

  Opinion Den demografiska strukturen och förändringarna framöver kommer att innebära stora problem för Svensk välfärd. Vem ska utföra tjänstenäringar i en allt glesare glesbygd? Hur ska vi kunna tillgodoräkna oss den tillväxt som är möjlig i Norrland? Kommer vi att få jobba tills vi dör?

  Maria Pleiborn
  Seniorkonsult, Demograf
  WSP Analys & Strategi

 • Vad är innebörden av driftnetto och direktavkastning?

  Opinion Det talas idag mycket om vikten av transparens och enhetliga begrepp. Vi lever i ett paradigm där finansiell analys och olika former av värderingsmodeller, mer eller mindre finansiellt orienterade, är mycket viktiga ingredienser i verktygslådan. I denna miljö verkar fastighetsbranschen i allra högsta grad idag.

  Bo Nordlund
  Tekn dr och verksam vid BREC AB, KTH och Karlstads universitet samt Associerad till KPMG
   

  Stellan Lundström
  Professor i fastighetsekonomi KTH

 • Affärsmässiga kommunala bostadsföretag – vad innebär det?

  Opinion Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft gällande allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och hyressättning på bostadsmarknaden. Lagen innehåller bland annat regler som innebär att de kommunala bostadsföretagen inte längre är hyresnormerande.

  Bo Nordlund
  Tekn dr och verksam vid BREC AB, KTH och Karlstads universitet samt Associerad till KPMG
   

  Stellan Lundström
  Professor i fastighetsekonomi KTH

 • Dubbla budskap från Hyresgästföreningen

  Opinion Hyresgästsföreningens förbundsstyrelse beslutade nyligen att föreningen inte längre ska arbeta för att stoppa ombildningar. ”Det kan uppfattas som att föreningen driver politiska processer” och ”motarbetar egna medlemmar som säger ja till en ombildning, vilket skapar konflikter mellan boende och kan leda till att föreningen förlorar i anseende”, konstaterar styrelsen.

  Björn Isaksson
  VD, Isaksson & Partners

 • Nya bankregler ger ingen räntechock

  Opinion Bankerna och deras företrädare har länge mullrat om att de nya bankreglerna kommer att ge kraftiga räntepåslag. Det har talats om påslag på mellan 1 och 1,5 procentenhet. Så lär det inte bli. Enligt mer förutsättningslösa studier handlar det snarare om 0,3 procentenheter. Och mycket talar för att det blir lägre än så.

  Thomas Ernhagen
  Chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm

 • Ett steg framåt

  Opinion Under rubriken ”ett steg framåt eller en utveckling på villovägar?” kommenterar Erik Persson de nya rekommendationer för värdeutlåtanden i samband med kreditgivning, som utfärdats av Svenska Bankföreningen i samarbete med SBAB och Aspect.

  Lars Fröjd
  Bryggan Fastighetsekonomi

 • Ett steg framåt eller en utveckling på villovägar?

  Opinion Svenska Bankföreningen, SBAB och representanter för ASPECT (Sektionen för Fastighetsvärdering) har tillsammans utfärdat en gemensam rekommendation för hur ett värdeutlåtande ska vara utformat i samband med kreditgivning. Normaliseringen sägs ”inte ha drivits så långt att formaliserade blanketter upprättats”.

  Erik Persson
  Professor emeritus med specialisering på fastighetsvärdering, KTH

 • Framtidsstad eller avgashål?

  Opinion

  Framtidsstad eller avgashål?

  Förbifart Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam, trots att de långsiktiga effekterna på arbets- och bostadsmarknaderna inte finns med i kalkylen. Hur dessa marknader utvecklas när stockholmsregionen växer kommer att avgöra om Stockholm blir en framtidsstad eller ett avgashål.

  Christer Jansson
  VD
  Fastighetsägarna Stockholm
  Tomas Ernhagen
  Chefekonom
  Fastighetsägarna Stockholm

 • Det behövs en mer realistisk debatt om att spara energi i miljonprogramshus

  Opinion

  Det behövs en mer realistisk debatt om att spara energi i miljonprogramshus

  Jag läser i Fastighetsnytts nätupplaga 2010-06-30 ett referat om en ny kampanj som heter ”Renovera energismart” och som refererar till en kampanj som Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket startat och där det bland annat hävdas att det går att spara 50 procent av energin som tillförs ett flerbostadshus i miljonprogrammet

  Sonny Modig
  VD
  MKB Fastighets AB

 • Fortsatt brist på redovisning av osäkerheter

  Opinion

  Fortsatt brist på redovisning av osäkerheter

  Min krönika handlade om hur fastighetsvärderingar behandlar två typer av osäkerhet: Osäkerhet i uppskattningen av det sannolika priset idag och osäkerhet i betydelsen att det sannolika priset kan komma att förändras i en viss riktning. Min utgångspunkt var vidare att en rationell och långsiktig aktör är intresserad av båda dessa typer av osäkerhet. Redan den gamla värderingsgurun Ratcliffe underströk ju på 60-talet att vid värdering för belåningsändamål var det självklart att diskutera framtida värdeutveckling eftersom det var i framtiden panten kanske behövde realiseras.

  Hans Lind
  Professor i Fastighetsekonomi
  KTH

 • Goda exempel viktiga för hållbar stadsutveckling

  Opinion

  Goda exempel viktiga för hållbar stadsutveckling

  I en artikel i Fastighetsnytts närupplaga torsdagen den 20 maj återges slutsatser från en utredning gjord av Konjunkturinstitutet om Delegationen för hållbara städer. Rubriken lyder ”Dyrt stöd till utveckling av hållbara städer” och slutsatsen som Konjunkturinstitutet dragit är att stödet inte är kostnadseffektivt.

  Bengt Wånggren
  Vd i Sweden Green Building Council
  Utvecklingschef Fastighetsägarna Sverige
  Anders Larsson
  Medlem Delegationen för hållbara städer
  Byggmästare och projektledare

 • Det är inget fel på fastighetsvärderingar!

  Opinion

  Replik:
  Det är inget fel på fastighetsvärderingar!

  I professor Hans Linds krönika i förra numret av Fastighetsnytt (2/2010) redovisas ett antal förslag om utvecklande av såväl fastighetsvärdering som värderingsutlåtanden. Krönikan levererar även ett antal dåligt maskerade insinuationer om svensk fastighetsvärderarkår och om fastighetsbolag. Flertalet rätt så förolämpande.

  Karin Zakariasson
  Av ASPECT aukt fastighetsvärderare
  Newsec Advice AB
  P-O Skoog
  Av ASPECT aukt fastighetsvärderare
  Forum Fastighetsekonomi AB

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived