• Gemensamma byggregler

  Regler Gemensamma tekniska byggregler i hela landet ska underlätta ­byggandet av fler och billigare bostäder, skriver Civil- och bostadsminister Stefan Attefall på DN-debatt, och från regeringen förslår man att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än de nationella normerna.

 • Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

  Regler Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser, enar Boverket, men myndigheten vill inte frångå kraven på tillgänglighet.

 • Få känner till nya regler

  Regler Mindre än hälften känner till de ändrade reglerna för skatteavdrag och hyressättning, enligt en undersökning gjord av SBAB.

 • Ändringar i BFL

  Regler I en lagrådsremiss föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL).

 • Sträckan till byggstart ska kortas

  Regler Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag.

 • Boverket vill ha avgäldsränta på 3,0 procent

  Regler I Boverkets yttrande över betänkandet “Tomträttsavgäld och friköp” anser man att avgäldsräntan ska få vara högst 3,0 procent i stället för högst 2,75 procent, som utredaren föreslår.

 • Förslag om ändringar i Fastighetsregistret

  Regler I en lagrådsremiss föreslås åtgärder som ska motverka att det förekommer inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret.

 • Förenklad lagstiftning föreslås

  Regler Plan- och byggnadslagstiftningen (pbl) behöver förenklas och förtydligas till förmån för både kommuner och fastighetsägare.

 • LOU i fastighetstransaktioner

  Regler Många kommunala bostadsbolag äger relativt sett stora markområden – i vissa fall ägs marken direkt av kommunen – med Kommunen avses således i denna artikel både kommunala bostadsbolag och kommuner som direkta fastighetsägare.

 • Gå igenom de möjligheter som finns!

  Regler Fastighetstaxering rymmer en mängd olika frågeställningar. Allt ifrån vilken byggnadstyp en byggnad ska indelas i (skattefri eller skattepliktig), vilka möjligheter det finns att dela en byggnadskropp i två särskilda byggnader, vilka delar av den ersättning som hyresgästerna betalar som ska ingå i den hyra som ska deklareras och som i sin tur påverkar taxeringsvärdet, till vilka möjligheter det finns till justering för säregna förhållanden.

 • En konflikt ­mellan äganderätt och privata vinstintressen?

  Regler Ledningsrättslagen infördes i början på 70 -talet. Syftet med lagen var i första hand att trygga Televerket och andra stora statliga aktörers utbyggnad av sina ledningsnät. Nuförtiden har dessa statliga bolag till stor del ersatts av privata aktörer. Deras privata vinstintressen krockar med markägarnas äganderätt. Ändrar detta förutsättningarna för tillämpningen av Ledningsrättslagen?

 • Betalar du rätt fastighetsskatt?

  Regler Både för hyresvärdar och hyresgäster är det en viktig fråga att tillse att hyresobjektet är föremål för en korrekt fastighetstaxering. Den hyresvärd som uppmärksammar att hans fastighet är feltaxerad kan i bästa fall begära en omprövning av tidigare fastighetstaxering med nedsatt fastighetsskatt som följd.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived