• Riksintresseutredningens delbetänkande överlämnat

  Regler Riksintresseutredningen har överlämnat delbetänkandet “Bostadsförsörjning och riksintressen” (SOU 2014:59). Utredningen har särskilt analyserat om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande och orsakerna till detta.

 • Fler tillval för hyresgäster

  Regler En ny modell föreslås för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard.

 • Ett ja är inte alltid ett ja – åtminstone inte vid bygglov

  Regler Att man som närboende ska beredas möjlighet att yttra sig över en bebyggelse som medför avvikelse från en detaljplan är en regel som har funnits med relativt länge i svensk rätt.

 • Diös överklagar skattedom

  Regler Diös kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom mot bolaget i ett skatteärende gällande kapitalförluster på 421 miljoner kronor som ett av Diös dotterbolag yrkade avdrag för år 2006.

 • Ny lag för omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenheter

  Regler 2012 års ägarlägenhetsutredning har överlämnat betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33). Särskild utredare har varit före detta justitierådet Anna-Karin Lundin.

 • En komplex förmögenhetstillgång

  Regler En bostadsrätt är ett komplext förmögenhetsobjekt och det finns många saker att tänka på inför ett förvärv av en sådan.

 • Samordnade bullerregler

  Regler Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen.

 • Utredare ser över EU-direktiv om bostadslåneavtal

  Regler Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nytt EU-direktiv om bostadslåneavtal ska genomföras i svensk rätt.

 • Föreslår förenklad andrahandsuthyrning av bostadsrätter

  Regler Regeringen lämnar på fredagen ut en remiss till Lagrådet där man föreslår att det i framtiden inte ska krävas lika starka skäl från en bostadsrättsinnehavare för att hyra ut sin lägenhet i andra hand som hittills. I dagens lagtext står det att det krävs ”beaktansvärda skäl” för att innehavaren av en bostadsrätt men regeringen vill ändra texten till ”skäl”.

 • Avskaffad fastighetsavgift för hyresrätter

  Regler Bostadsbeskattningskommittén överlämnade den 13 januari 2014 betänkandet ” Vissa bostadsbeskattningsfrågor”(SOU 2014:1) till regeringen. Bland annat föreslår kommittén att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas.

 • Fastighetsregleringar allt vanligare inslag i transaktioner

  Regler Den 1 januari 2011 höjdes stämpelskatten vid fastighetsöverlåtelser från 3 till 4,25 procent för de flesta juridiska personer. Efter snart tre år med högre stämpelskatt kan vi notera två trender. För det första har den befintliga trenden mot allt fler bolagsaffärer stärkts ytterligare, och för det andra ser vi ett ökat fokus på att hantera stämpelskatten genom till exempel fastighetsregleringar.

 • Effektivare handläggning av lantmäteriförrättningar

  Regler Innan lantmäteriförrättningen slutförs ska det kunna klargöras om bygglov och andra tillstånd kommer att beviljas. Det föreslår regeringen en proposition.

 • Nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  Regler Regeringen föreslår i en proposition nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån som syftar till att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlätta byte av bank.

 • 109 paketeringsmål hos Kammarrätten

  Regler Kammarrätten bringade nyligen klarhet i en del av de fastighetspaketeringsmål som ligger före domstolen.

 • Enklare detaljplaneprocess

  Regler I en promemoria ges ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som syftar till att förenkla detaljplaneprocessen.

 • Även Kungsleden förlorar skattemål

  Regler Kungsleden mottog på måndagen Kammarrättens beslut i ett antal skattemål, så kallade BV-processer. Besluten rör försäljning av paketerade fastigheter under åren 2005-2006 via holländska bolag, förkortningen BV i holländska står för Besloten Vennootschap vilket motsvarar ett Limited Liability Company.

 • Fabege förlorar i Kammarrätten

  Regler Kammarrätten har på måndagen meddelat sitt beslut i några av de skatteärenden rörande Fabege som rätten ska ta ställning till. Enligt ett pressmeddelande från Fabege innebär Kammarrättens domar att skatteflyktslagen är tillämpbar och att de omtvistade transaktionerna ska belastas med skatt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived