• Examensarbeten

  PUBLICERAD 2012-06-13 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2014-01-30 10:31

  Hos oss kan du få ditt examensarbete publicerat, i såväl den tryckta upplagan av Fastighetsnytt som på hemsidan.

  Tidningen Fastighetsnytt når ut till 16 500 läsare och hemsidan besöks varje månad av totalt 40 000 besökare. Vår målgrupp består av ledande beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, så som privata och offentliga fastighetsbolag, konsulter, samhällsbyggare, bank/finans och investerare.

  Är du intresserad av att publicera ditt examensarbete i Fastighetsnytt? Kontakta mattias.frojd@fastighetsnytt.se och berätta vad du heter, vilken utbildning du går, samt vad ditt exjobb handlar om. Om det är av intresse för oss kommer du att få möjligheten att sammanfatta dina slutsatser för publikation.


   

  Examensarbeten från studenter på landets fastighetsrelaterade utbildningar.

  Parkeringsplatser eller bostäder – Vad ger det högsta värdet?

  I centrala Malmö finns det fastigheter, eller delar av fastigheter, vilka nu används som kommersiella parkeringsplatser trots att det finns rättigheter för att bygga bostäder, handel eller kontor. Med en omtalat stor bostadsbrist i Malmö är frågan om de höga parkeringsintäkterna kan vara en förklaring till att fastighetsägarna väljer att inte utnyttja detaljplanens byggrätt.

  Läs mer om examensarbetet från Anna Andersson & Maja Hansson


   

  Bostadspriserna och läget

  ”Läget, läget, läget” – ett välkänt uttryck för många. Uttrycket beskriver en viktig faktor som förklarar fastighetsvärden och bostadspriser. Att läget har en stor betydelse för dessa är det nog ingen som motsätter sig, däremot är det ett mycket vitt begrepp.

  Läs om Patrik Larssons arbete här (Publicerat i Fastighetsnytt nummer 3, 2012)

   


   

  Miljöcertifiering– Med sikte på miljömålen?

  Miljöcertifieringssystemen är framtagna för att främja hållbart byggande. För att se hur väl de uppfyller sitt syfte har två av dem jämförts mot nationella miljökvalitetsmål i ett examensarbete utfört på Sweco.

  Läs om Karima Wickströms arbete här (Publicerat i Fastighetsnytt nummer 2, 2012)

     Boende för äldre i Sverige
  – dagens lösningar och framtida trender

  Boendemarknaden för äldre kommer att behöva anpassas för nya krav och behov framöver. Annika Edström och Madelene Gustafsson har genom intervjuer med yrkesverksamma i branschen samt en forskare i ämnet kartlägger detta examensarbete dagens lösningar och framtida trender inom boendemarknaden för äldre.

  Läs mer om deras arbete här (Publicerat i Fastighetsnytt nummer 1, 2012)


   

  Driftentreprenader på tapeten

  Ellen Herrlund och Helena Lago, vinnare av stora property priset 2011, har kartlagt marknaden om driftentreprenader och konstaterar att prisbilden är låg samt att det finns en utbredd brist på dialog mellan beställare och entreprenörer. Beställarkompetensen kan också behöva förbättras.

  Läs mer om deras arbete här (Publicerat i Fastighetsnytt nummer 6, 2011)  Markkanaler för förvärmning och förkylning av ventilationsluft

  Caroline Törnqvist, vinnare av stora property priset 2011, utreder markkanalers energibesparande potential i ett svenskt klimat. En modell skapades i simuleringsprogrammet Comsol Multiphysics för att simulera användning av markkanaler och undersöka hur de effektivitetsberoende parametrarna ska optimeras.

  Läs mer om Carolines arbete här (Publicerat i Fastighetsnytt nummer 5, 2011)


Bläddra bland tidigare utgavor i arkived