• Balder delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari-juni 2017 Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 % till 6,65 kr (5,31). Hyresintäkterna uppgick till 2 882 Mkr (2 565). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 Mkr (1 733) motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47).

  Maxfastigheter delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter APRIL – JUNI 2017 Intäkterna uppgick till 21,0 mkr (14,3). Driftöverskottet uppgick till 16,6 mkr (10,7). Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 mkr (4,7). Maxfastigheters delårsrapport K2 2017

 • Heimstaden delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari-juni 2017 Periodens hyresintäkter ökade till 880 mkr (395) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,3 procent (99,7) Driftnettot ökade totalt till 440 mkr (201) Finansnettot uppgick till -188 mkr (-54) Förvaltningsresultatet ökade till 233 mkr (188) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 928 mkr (370) Värdeförändring i derivat uppgick till 3 mkr (-17) Periodens resultat

  Vasakronan delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Driftnettot ökade i ett jämförbart bestånd med 6 procent. Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer. Uthyrningsgraden steg till 94,1 procent.   Hyresintäkterna ökade totalt till 3 246 mkr (3 058). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.   Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,6).   Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -915

  Amasten delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Kvartalet april-juni 2017 Hyresintäkterna ökade till 68,9 mkr (59,6). Driftsöverskottet ökade till 37,6 mkr (32,7). Förvaltningsresultatet uppgick tilll 11,5 mkr (12,7). Periodens resultat ökade till 18,1 mkr (17,4), vilket motsvarar 0,09 kr (0,09) per stamaktie. Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,22 kr (4,20 kr), en ökning med 24,3 procent jämfört med andra kvartalet

  Wallenstam delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter 1 APRIL–30 JUNI 2017 – Resultat före skatt uppgår till 1 168 Mkr (1 312) och resultat efter skatt uppgår till 907 Mkr (1 043), motsvarande 2,8 kr per aktie (3,2). – Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 9 % och uppgår till 200 Mkr (184). – Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 269 Mkr

  Heba delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 160,5 (143,4) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 98,9 (84,9) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 64,3 (56,3) Mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 125,2 (67,3) Mkr och på räntederivat till 9,4 (-19,9) Mkr. Periodens resultat uppgick till 155,7 (111,2) Mkr, vilket motsvarar 3,77 (2,69) kr per aktie. Det egna kapitalet var 4 081,0 (3 730,0)

  Akelius delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Resultat före skatt sex miljarder Hyresintäkterna steg till 2 035 miljoner, en ökning med 5,3 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet steg till 1 170 miljoner, en ökning med 9,9 procent för jämförbara fastigheter. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  5 071 miljoner, vilket motsvarar 5,8 procent. Fastigheter köptes för 3 846 miljoner. Fastigheter såldes för

  Besqab delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8) Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8) Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick

  Stendörren delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141). Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 76 miljoner kronor (464), varav – 3 miljoner kronor

  Sweco delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter April – juni 2017 Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370) EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6) EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0) Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande 1,88 SEK per aktie (2,85) Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387) EBITA

  Skanska delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari–juni 2017 jämfört med januari–juni 2016 Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent. Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor. Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9)

  Hemfosa delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61) Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande

  NCC delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år ·   Orderingången uppgick till 16 431 (17 123) MSEK i det andra kvartalet och till 27 913 (27 661) MSEK för det första halvåret ·   Nettoomsättningen uppgick till 13 382 (13 646) MSEK i det andra kvartalet och till 25 188 (22 843) MSEK för det första halvåret ·  

  Magnolia Bostad delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättning ökade till 790 mkr (434). Rörelseresultatet uppgick till 126 mkr (116). Periodens resultat uppgick till 101 mkr (86). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 1,64 kr per aktie (1,72). Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av cirka 3 075 bedömda byggrätter (1 810) och antalet sålda bostäder under

  Serneke Group delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Intäkterna uppgick till 2 602 Mkr (1 910*), vilket är en ökning med 36 procent Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (312*) och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (16,3*) Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (316*) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 kr (17,99*) Eget kapital uppgick till 1 621 Mkr (1 469) Soliditeten uppgick till 42,8

  Brinova delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade som en effekt av de förvärv som tillträddes under hösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar med 109 procent till 94,7 Mkr (45,4). Driftsöverskottet ökande med 147 procent till 56,6 Mkr (22,9). Förvaltningsresultatet ökande som en följd av det förbättrade driftsöverskottet med 183 procent till 37,4 Mkr (13,2). Periodens resultat ökade till 50,4

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived