• Victoria Park delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en fortsatt positiv värdeutveckling. Hög renoveringstakt och fortsatt starkt marknadsklimat. Attraktivare bostadsområden genom förtätningsprojekt. Fortsatt god värdeutveckling. Tillträdde 570 lägenheter i Örebro och Göteborg. JANUARI-SEPTEMBER 2017 Intäkterna ökade med 33 procent till 786 Mkr (589). Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent

  Jernhusen delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor. – De investeringar vi genomför fortsätter att bidra positivt till vårt resultat. Det ger oss tillförsikt att arbeta vidare med stationsnära stadsutveckling för att

 • Trianon delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Resultat i korthet för perioden januari – september 2017 Hyresintäkterna ökade med 55 procent och uppgick till 187,8 Mkr (121,1). Driftsöverskottet uppgick till 120,3 Mkr (79,3) och överskottsgraden till 64 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 96,0 Mkr (93,4). Periodens resultat uppgick till 265,0 Mkr varav 251,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie

  Diös delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 1 263 mkr (992) Förvaltningsresultatet uppgick till 625 mkr (406) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 335 mkr (157) och på derivat till 21 mkr (74) Resultat efter skatt uppgick till 773 mkr (566) Resultat per aktie uppgick till 5,87 kr (5,87) Läs rapporten här: Diös kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017

 • Kungsleden delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Delårsperioden i korthet  Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om 75 Mkr. Detta har till stor del uppvägts av förbättrat finansnetto, tillkommande driftnetto från tillträdda fastigheter och förbättringar i jämförbart bestånd.  Nyuthyrningen ökade till 153 Mkr (149) och nettouthyrningen till 61 Mkr (49).  Orealiserade värdeförändringar i

  NP3 delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375). Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273). Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129). Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09). Läs rapporten här:

  Bonava delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättningen uppgick till 2 135 (2 327) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 218 (228) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 65 (7) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (9,8) procent Resultat efter finansiella poster uppgick till 167 (159) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 130 (125) MSEK Kassaflöde före finansiering uppgick till 300 (-32) MSEK

  Wihlborgs delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505) Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134) Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767) Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73 Wihlborgs kvartalsrapport K3 2017

 • Akelius delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Resultat före skatt sju miljarder  Hyresintäkterna steg till 3 051 miljoner, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.   Driftsöverskottet steg till 1 792 miljoner, en ökning med 9 procent för jämförbara fastigheter.  Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  6 397 miljoner, vilket motsvarar 7,3 procent.  Fastigheter köptes för 9 554 miljoner. Fastigheter såldes för

  Corem delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422). Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 63 mkr (-219). Resultat efter skatt uppgick till 638 mkr (502), vilket motsvarar 8,58 kr

  Castellum delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna för perioden januari-september 2017 uppgick till 3 866 Mkr (3 166 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 1 956 Mkr (1 492), motsvarande 7,16 kronor (6,74) per aktie, en förbättring med 6%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 069 Mkr (2 065) och på derivat till 204 Mkr (- 224). Periodens resultat

  Fabege delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade till 1 688 Mkr (1 573) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8,5 procent (9). Driftsöverskottet ökade till 1 230 Mkr (1 125). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72). Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent

  Klövern delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter » Intäkterna ökade med 6 procent till 2 261 mkr (2 138). » Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 553 mkr (1 439). » Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 001 mkr (918). » Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 2 410 mkr (2 101) och resultatet efter skatt ökade med

  Atrium Ljungberg delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättningen ökade till 1 890 mkr (1 711) varav hyresintäkter ökade till 1 786 mkr (1 597). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,8 procent. Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 246 mkr (1 115), en ökning med 11,7 procent. Ökningen beror främst på effekten av

  Samhällsbyggnadsbolaget delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11). Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5). Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1). Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter

  Willhem delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari – juni 2017: Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9). Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent. Den ekonomiska

  Hufvudstaden kvartalsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Halvårsrapport januari till juni 2017 Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 643 mnkr (616). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen uppgick till 905 mnkr (870), en ökning med 4 procent. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 625 mnkr (1 649), motsvarande 7,88 kronor per aktie (7,99). Minskningen förklaras främst av lägre

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived