• Pandox delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 54 (51) MSEK. Minskningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Den

  Heimstaden delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Periodens hyresintäkter uppgick till 186 mkr (187) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,1) Driftnettot uppgick totalt till 80 mkr (83) Finansnettot förbättrades till -26 mkr (-45) Förvaltningsresultatet ökade till 83 mkr (36) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 139 mkr (207) Värdeförändring i derivat uppgick till -9 mkr (-29) Periodens resultat ökade till 184

 • Fabege delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade till 519 Mkr (502) till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med 4 procent. Driftsöverskottet ökade till 355 Mkr (350). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med drygt 2 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70) efter en vinter som i jämförelse med föregående år var kallare. Förvaltningsresultatet

  Wallenstam delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 167 Mkr (150), en ökning med 11 %. Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 400 Mkr (174),varav 285 Mkr (120), kommer från nyproduktion. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -210 Mkr (-138). Resultat efter skatt uppgår till 282 Mkr (159), motsvarande 0,9 kr per aktie (0,5). Hyresintäkterna uppgår till 393 Mkr

  Akelius delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Hyresintäkterna steg till 1 115 miljoner kronor, en ökning med 6,8 procent. Driftsöverskottet steg till 547 miljoner, en ökning med 4,9 procent. Resultat före skatt uppgick till 1 444 miljoner. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om 1 565 miljoner, vilket motsvarar 2,2 procent. Ökade hyresintäkter och lägre direktavkastningskrav driver värdeförändringen. Fastigheter köptes för totalt 3 142

  JM delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet ökade till 445 mkr (372). Rörelsemarginalen ökade till 11,8 procent (10,9) Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 3 470 mkr (3 300) och rörelseresultatet ökade till 403 mkr (361). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –42 mkr (–11) Resultatet före skatt ökade

  Victoria Park delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Intäkterna ökade med 49 procent till 176 Mkr (118). Förvaltningsresultatet ökade med 139 procent till 43 Mkr (18), motsvarande 0,19 kr per aktie (0,08). Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (642), motsvarande 0,18 kr per aktie (2,82). Substansvärdet ökade med 36 procent till 14,11 kr per aktie (10,39). Hyresvärdesutvecklingen för bolagets bostäder har ökat

  Oscar Properties delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 49,8 mkr (18,1) och är huvudsakligen hänförligt till resultat från projektutvecklingsverksamheten för projekten Norra Tornen, Lyceum, 79&Park och Bageriet. Under kvartalet var intresset för Oscar Properties projekt fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick till 189 (72) och avsåg projekten 79&Park, Norra Tornen, Industriverket och No.4. I januari 2016 anställdes

  Klövern delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Resultatet efter skatt ökade med 78 procent till 712 mkr (400), motsvarande 0,69 kr (0,35) per stamaktie. Intäkterna ökade med 7 procent till 714 mkr (669). Driftöverskottet ökade med 11 procent till 463 mkr (419). Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 293 mkr (227). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 726 mkr (376). Efter försäljning av

  Hemfosa delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 650 mkr (589 Förvaltningsresultatet uppgick till 340 mkr (265), vilket motsvarar 2,40 kr per stamaktie (1,84) Resultat efter skatt uppgick till 654 mkr (506), motsvarande 4,78 kr per stamaktie (3,72) Redovisat fastighetsvärde om 31,3 mdkr (27,6) omfattar 416 direktägda fastigheter (361) Styrelsen förtydligade strategin avseende andelen samhällsfastigheter, vilka på sikt ska utgöra

  Castellum delårsrapport k1 2016

  Delårsrapporter Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2016 uppgick till 855 Mkr (801 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 366 Mkr (338), motsvarande 2,23 kronor (2,06) per aktie, en förbättring med 8%. Resultatet har belastats med ca 13 Mkr i kostnader av engångskaraktär för pågående affärer samt omorganisation. Exklusive dessa kostnader hade tillväxten uppgått 12%. Värdeförändringar

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived