• Hemsö bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Sammanfattning januari – december 2017 Hyresintäkterna ökade till 2 363 mkr (2 189). Förvaltningsresultatet ökade till 1 314 mkr (1 111). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 1 682 mkr (2 072). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 135 mkr (-208). Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 591 mkr (2 343). Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till

  Serneke bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Tillväxtresan fortsätter med stärkt marginal  Oktober–december 2017 Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7) Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr

 • Akelius bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna steg till 4 122 miljoner,  en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet steg till 2 413 miljoner, en ökning med 10,7 procent för jämförbara fastigheter. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  8 554 miljoner, vilket motsvarar 9,7 procent. Fastigheter köptes för 12 490 miljoner. Fastigheter såldes för 7 096 miljoner, främst i

  Fabege bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Ökade hyresintäkter och rekordhög nettouthyrning Hyresintäkterna ökade till 2 280 Mkr (2 105). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent. Driftsöverskottet ökade med 11,5 procent till 1 680 Mkr (1 507). Överskottsgraden uppgick till 74 procent (72). Förvaltningsresultatet ökade till 992 Mkr (471). Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 095 Mkr

  Bonava bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter 1 januari – 31 december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 14 479 (13 492) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 1 946 (1 562) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 492 (188) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (11,6) procent Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 721 (1 283) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 402 (1

  Skanska bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Januari−december 2017 (jämfört med januari-december 2016) Sammanfattning, enligt segmentsredovisning Intäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 160,8 (151,3) miljarder kronor, inga valutaeffekter. Rörelseresultatet minskade med 33 procent och uppgick till 5,5 (8,2) miljarder kronor, inga valutaeffekter. Resultatet per aktie minskade med 24 procent till 12,01 (15,89) kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 (8,25)

  JM bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Intäkterna ökade till 17 008 mkr (15 752) och rörelseresultatet ökade till 2 369 mkr (2 011). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,8) Resultatet före skatt ökade till 2 579 mkr (1 951). Resultat efter skatt ökade till 2 194 mkr (1 540) Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 38,7

  NCC bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader Orderingången uppgick till 16 295 (16 267) MSEK i det fjärde kvartalet och till 56 990 (56 506) MSEK för perioden januari till december Nettoomsättningen uppgick till 16 318 (16 519) MSEK i det fjärde kvartalet och till 54 608 (52 934) MSEK för perioden januari till december Resultat

  Castellum bokslutskommuniké 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna under 2017 uppgick till 5 182 Mkr (4 533 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 530 Mkr (2 065), motsvarande 9,26 kronor (8,80) per aktie. En ökning i absoluta tal om 23% och i kr per aktie, 5%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 540 Mkr (4 085) och på derivat till 247

  Willhem delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari – september 2017: Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell

  Brinova delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 93 procent till 145,2 Mkr (75,2) som en effekt av de förvärv som tillträddes under senhösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar. Driftsöverskottet ökade med 123 procent till 90,1 Mkr (40,4) genom tillträdda förvärv, nyuthyrningar och den egna effektiva förvaltningen. Förvaltningsresultatet ökande med 163 procent till 59,0 Mkr (22,4) som en följd

  SBB delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43). Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23). Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2). Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1774 Mkr (183). Orealiserade värdeförändringar

  Catena delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 658,6 Mkr (586,9). Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 500,9 Mkr (429,9). Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent till 333,0 Mkr (234,7). Periodens resultat ökade till 531,0 Mkr (172,6), motsvarande ett resultat per aktie om 13,20 kr (5,29), varav värdeförändringar ingår med 295,3 Mkr ( -48,5). Substansvärde per aktie Epra

  Serneke delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Juli – september 2017 Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,1) Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr (12) och rörelsemarginalen till

  FastPartner delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter   Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK. Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%. Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2)

  Platzer delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter  Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)  Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)  Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)  Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70 kr (45,72)  Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)  Förvärv av Piren2 på Lindholmen  Förvärv

  Wallenstam delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017 Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,4 %. Resultat före skatt uppgår till 2 245 Mkr (2 078) och resultat efter skatt uppgår till 1 781 Mkr (1 646), motsvarande 5,4 kr per aktie (5,0). Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 10 % och uppgår till

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived