+
Göran Cars. Foto: Sigurdur J. Olafsson.
 • Infrastruktur som motor för bostadsbyggande

  PUBLICERAD 2017-04-26 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-05-03 09:31

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 2, 2017.

  Textstorlek

  Dela med andra

  För att kunna lösa bostadsbristen krävs nytänkande. Vi måste förstå vilka åtgärder som är de mest effektiva för att skapa de incitament som behövs för att spaden ska sättas i backen. Det finns skäl för att påstå att infrastruktursatsningar är en sådan åtgärd.

  Av flera skäl kan satsningar på infrastruktur fungera som en effektiv motor för att öka bostadsbyggandet. I våra storstadsregioner och större städer finns obebyggda områden som ”blivit över” på grund av bristande tillgänglighet och som kan bebyggas, utan att ta i anspråk värdefulla natur- och/eller rekreationsområden.

  Jag ser projektet Stockholmsbågen som ett utmärkt exempel. Denna tvärförbindelse skulle knyta samman Stockholms läns södra och norra delar med kollektivtrafik och bidra till ett betydande bostadstillskott, både i form av förtätning av befintliga stadsdelar (som befolkningsmässigt utglesats över åren och därmed tappat underlag för service) och genom möjligheten att etablera helt nya stadsbildningar. Naturligtvis kan denna möjlighet att koppla infrastruktur och bostadsbyggande vara intressant även i ett regionalt perspektiv. Mot bakgrund av alla de infrastruktursatsningar som planeras finns starka skäl att överväga om inte nya stadsbildningar eller utveckling av befintliga orter, bör villkoras infrastrukturutbyggnaden i tillväxande regioner.

  Utöver ett bostadstillskott finns också möjlighet till sociala vinster om infrastrukturinvesteringar och stadsplanering integreras. Projektet Culture Casbah i Malmöstadsdelen Rosengård kan ses som en illustration. Projektet omfattar bostäder och verksamhetslokaler. Integrerat med projektet planeras infrastruktursatsningar. Den så kallade kontinentalbanan ska kompletteras med persontrafik och få en ny hållplats, Station Rosengård. En spårväg är ytterligare ett planerat tillskott och den infartsled till Malmö, Amiralsgatan, som idag skär rakt igenom Rosengård och bildar en barriär som klyver stadsdelen, omvandlas till en ”stadsgata”.

  Infrastrukturinvesteringar som på ett genomtänkt sätt integreras med stadsplanering kan således kunna bidra med ett betydande bostadstillskott. Dessutom kan de vara ett bidrag till social hållbarhet genom att missgynnade bostadsområden, dels kompletteras med bebyggelsetillskott som bidrar en mer blandad befolkningssammansättning, dels genom att dessa stadsdelar får en bättre tillgänglighet till andra målpunkter i omgivningen. Ytterligare en vinst i ligger i möjligheten till ett klimatsmart stadsbyggande.  Genom att infrastruktur och bostadsbyggande planeras i en integrerad process finns möjligheter att utveckla lösningar som skapar närhet och tillgänglighet till kollektivtrafik på ett sätt som bidar till ett mer hållbart resande.

  Göran Cars
  Professor i stadsplanering vid KTH

  4 kommentarer

  1. Kilroy 2017-05-13

   Tja, det är klart att en professor i stadsplanering vill ha nya miljarder som sätter fart på infra- och bostadssektorn. Och visst behövs det, men ett annat och betydligt billigare sätt är att lätta på bostadsreglerna enligt PBL. T ex släpp fram bebyggelse närmare vatten, Låt kommunerna kunna göra avsteg från detaljplanerna när genomförandetiden gått ut. Men det är naturligtvis så att ingen arkitekt med självaktning vill lätta på regelverket!,

   Reply

  2. Ulric Müllern Aspegren 2017-05-10

   Hej
   Var finns familjernas drömmar om att skaffa en tomt för att bygga sitt eget hus.
   Villasamhället är helt bortglömt. Under tiden skenar villapriserna därför att det inte tillkommer villatomter att bygga på.
   Det snabbaste sättet att få fram 10 000 tals nya bostäder är att kommunerna slutar att förbjuda villastugeägare att bygga om och permanenta sina hus. Kommunenrna skyller på att de inte hinner dra fram kommunalt VA. Det stämmer men är ändå fel. Kommunen ska ställa krav på att VA ordnas så att inget toalettavlopp släpps ut i markan. Samma som för fritidsbåtar. Många fritidshus har redan Tank för toaavloppet som tömma ett par ggr per år. Om detta slam körs till en biogasanläggning som hanterar matavfall blir det biogas och näringen kväve fosfor mm kan använda som förstklassigt gödsel.
   Ur miljösynpunkt en helt överlägsen lösning jämfört med kommunalt VA där hushållsavloppet blandas med annat avlopp från vägar mm så att man inte kan utvinna gödsel av det.
   Det finns massor av mark runt våra städer om inte avsats som naturområde mm som snarast är en markreserv. Låt markägarna stycka fixa infrastruktur och sälja tomter där. På 50 talet var det självklart att kommunen skulle bidra till att de som ville kunde få en tom t att bygga eget hus på. Då kunde även med låga inkomster bygga sitt eget hus med hjälp av släkt och vänner. Idag ärt et bara höginkomsttagare som kan köpa eget hus i storstadsområdena. Det är för jäkligt
   I framtiden ser jag för mig rader av nya villaområden med självgående elbilar som fixar transport till närmaste buss eller tunnelbanestation.

   Det borde vara människornas önskemål som ska var vägledande för bostadsbyggandet. Dagens sverigebygge är milsvitt från detta mänskliga bostadsbyggande.

   Ha det bra Ulric

   Ulric

   Reply

  3. Peter Ekberg 2017-04-27

   Bra ställningstagande och konstaterande i artikeln,
   idag byggs mycket med addition till befintliga områden få tänker på sammhanget. Så varför inte starta med matarleden, centrumbildningen, snabbtåget, busshållplatsen och skapa villkorade noder i det befintliga stadsnätet. Bostadsbyggandet ska inte vara ensamma öar utan mötesplatser med arbetsplatser. Gestalta utifrån ett multifunktionellt perspektiv med olika tätheter socialt, kommunikativt, utbildning, ekologiskt, exploateringstal och ekonomiskt.

   Reply

  4. Patrik Faming 2017-04-27

   Bra artikel. Håller helt med. Hållbar infrastruktur är “ryggraden” i samhällsbyggandet. Omvandla stadsmiljöavtalen till stadsutvecklingsavtal med en tydlig bostadskoppling!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived