Fastighetsnytt IRFinansiell information

För dig som följer börsföretagen och övriga kommersiella aktörer extra noga har vi tagit fram en ny service som ger dig tillgång till ett utökat utbud av den information som företagen offentliggör.

Observera att informationen inte är redigerad av Fastighetsnytt. Vi hoppas att den kompletterar vårt ordinarie redaktionella nyhetsflöde på ett sätt som du har nytta av.

 • 24/8: Projektengagemang – Fortsatt stark inledning

  Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från första kvartalet med en positiv utveckling i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 44 procent och rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 37 procent. ANDRA KVARTALET, 1 APRIL – 30 JUNI 2017 Nettoomsättningen uppgick till 299 (208) mkr, en tillväxt [läs mer…]

 • 10/7: Catenas delårsrapport januari – juni 2017

  Catena fortsätter att leverera enligt plan där fortsatt fokus på att göra rätt saker och saker på rätt sätt ger resultat både för Catena och våra kunder. Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 433,6 Mkr (378,0). Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 330,3 Mkr (277,9). Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 219,3 Mkr (143,7). Periodens [läs mer…]

 • 7/7: Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2017

  Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus tillsammans med positiva effekter från många och bra uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet och ger förutsättningar för ännu mer tillväxt. Periodens hyresintäkter uppgick till 832 mkr (661) Förvaltningsresultatet uppgick till 403 [läs mer…]

 • 19/6: Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

  Pressmeddelande Östersund 2017-06-20 Diös Fastigheter förvärvar två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta Sundsvall. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 43 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 33 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker första september 2017. De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i [läs mer…]

 • 10/5 Projektengagemang: Stark inledning på 2017

  Årets första kvartal uppvisade en stark tillväxt i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 122 procent. Tillväxten i omsättning och rörelseresultat förklaras av de bolag som förvärvades 2016. I början av året har ett antal strategiskt viktiga uppdrag vunnits. FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 [läs mer…]

 • 27/4: Kommuniké från Catenas årsstämma

  Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 27 april 2017. I sitt anförande vid stämman redogjorde tidigare verkställande direktör Gustaf Hermelin för verksamhetsåret 2016. Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2017 och [läs mer…]

 • 26/4: Diös årsstämma beslutade att fastställa utdelningen

  Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april 2017 beslutade stämman: att fastställa utdelningen för år 2016 till 2,00 kr per aktie i enligt med styrelsens förslag. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 28 april 2017. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017. att omvälja styrelseledamöterna [läs mer…]

 • Diös: Kallelse till årsstämma

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.00 på Diös huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Frösön, Östersund. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: Vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2017. Anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 den [läs mer…]

 • Catena: Kallelse till årsstämma

  Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

 • 17/2: Catenas bokslutskommuniké januari–december 2016

  2017-02-17, kl 08.30 Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 Mkr (464,2). Driftsöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 Mkr (351,3). Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 316,0 Mkr (259,3). Årets resultat uppgick till 338,4 Mkr (571,5), motsvarande ett resultat per aktie om 10,20 kronor (22,11), varav värdeförändringar på derivat ingår med -38,6 Mkr (30,5) [läs mer…]

 • 16/2: Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2016

  Diös Fastigheter redovisar det starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent. Årets hyresintäkter uppgick till 1 323 mkr (1 295) Förvaltningsresultatet uppgick till 539 mkr (508) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 337 mkr (262) och på derivat till 91 mkr (64) Resultat efter skatt [läs mer…]

 • 2/2: Fabege fördubblar resultatet

  Fabege resultat efter skatt för helåret 2016 uppgick till 7 107 Mkr (3 232), en ökning med nära 120 procent. Det goda resultatet beror till stor del på mycket goda marknadsförutsättningar med stigande hyresnivåer, stigande fastighetsvärden och fortsatt låga räntekostnader.  Hyresintäkterna ökade till 2 105 Mkr (1 998), främst tack vare att färdigställda projektfastigheter börjat generera [läs mer…]

 • 18/1: Catena deltar i obligation via SFF om total 234 Mkr

  Catena har idag via SFF, Svensk FastighetsFinansiering AB, lånat 170 Mkr under lån nr 106. Lånet löper till 2020-04-20 med en fast årlig nominell ränta om 1,42 procent. Den effektiva räntan i emissionen har fastställts till 1,045 procent.  Härutöver har Catena lånat 64 Mkr i FRN lån nr 105 med en löptid till 2020-03-09. Lånet [läs mer…]

 • 5/1: Diös offentliggör prospekt

  Diös Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 21 december 2016 att aktieägarna vid extra bolagsstämma samma dag beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd från Castellum. Den 28 december 2016 offentliggjorde Diös slutliga villkor för företrädesemissionen. Prospektet avseende företrädesemissionen har i [läs mer…]

 • 22/11: Styrelsen i Diös kallar till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016, kl 11.00 i anslutning till Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Frösön, Östersund. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 december 2016, dels anmäla sin avsikt att [läs mer…]

 • 18/11: Diös förlänger sin finansiering via Nya SFF

  Diös har utökat sin finansiering via Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF) genom en emission om 574 miljoner. I samband med nyemissionen har även en obligation om 500 mkr med förfall 9 mars 2017 återköpts. Nya SFF har erbjudit sina investerare att förlänga sina obligationer som förfaller i mars 2017 där Diös andel uppgick till [läs mer…]

 • 27/10: Wallenstam får klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset

  Wallenstams omfattande satsningar på förnybar energi föräras med klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016. Ett pris som varje år delas ut av Svensk Vindenergi under den stora VIND-konferensen. − Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör [läs mer…]

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived