• HEBA delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter • Hyresintäkterna uppgick till 79,8 (70,9) Mkr. • Driftsöverskottet uppgick till 47,6 (39,3) Mkr. • Förvaltningsresultatet uppgick till 29,2 (24,8) Mkr. • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 21,4 (51,0) Mkr och på räntederivat till 4,7 (-14,6) Mkr. • Periodens resultat uppgick till 43,3 (47,7) Mkr, vilket motsvarar 1,05 (1,15) kr per aktie. • Det egna

  Willhem delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari – september 2017: Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell

 • Brinova delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 93 procent till 145,2 Mkr (75,2) som en effekt av de förvärv som tillträddes under senhösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar. Driftsöverskottet ökade med 123 procent till 90,1 Mkr (40,4) genom tillträdda förvärv, nyuthyrningar och den egna effektiva förvaltningen. Förvaltningsresultatet ökande med 163 procent till 59,0 Mkr (22,4) som en följd

  SBB delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43). Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23). Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2). Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1774 Mkr (183). Orealiserade värdeförändringar

  Catena delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 658,6 Mkr (586,9). Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 500,9 Mkr (429,9). Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent till 333,0 Mkr (234,7). Periodens resultat ökade till 531,0 Mkr (172,6), motsvarande ett resultat per aktie om 13,20 kr (5,29), varav värdeförändringar ingår med 295,3 Mkr ( -48,5). Substansvärde per aktie Epra

  Serneke delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Juli – september 2017 Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,1) Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr (12) och rörelsemarginalen till

  FastPartner delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter   Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK. Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%. Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2)

  Platzer delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter  Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)  Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)  Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)  Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70 kr (45,72)  Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)  Förvärv av Piren2 på Lindholmen  Förvärv

  Wallenstam delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017 Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,4 %. Resultat före skatt uppgår till 2 245 Mkr (2 078) och resultat efter skatt uppgår till 1 781 Mkr (1 646), motsvarande 5,4 kr per aktie (5,0). Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 10 % och uppgår till

  Victoria Park delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en fortsatt positiv värdeutveckling. Hög renoveringstakt och fortsatt starkt marknadsklimat. Attraktivare bostadsområden genom förtätningsprojekt. Fortsatt god värdeutveckling. Tillträdde 570 lägenheter i Örebro och Göteborg. JANUARI-SEPTEMBER 2017 Intäkterna ökade med 33 procent till 786 Mkr (589). Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent

  Jernhusen delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor. – De investeringar vi genomför fortsätter att bidra positivt till vårt resultat. Det ger oss tillförsikt att arbeta vidare med stationsnära stadsutveckling för att

  Trianon delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Resultat i korthet för perioden januari – september 2017 Hyresintäkterna ökade med 55 procent och uppgick till 187,8 Mkr (121,1). Driftsöverskottet uppgick till 120,3 Mkr (79,3) och överskottsgraden till 64 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 96,0 Mkr (93,4). Periodens resultat uppgick till 265,0 Mkr varav 251,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie

  Diös delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 1 263 mkr (992) Förvaltningsresultatet uppgick till 625 mkr (406) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 335 mkr (157) och på derivat till 21 mkr (74) Resultat efter skatt uppgick till 773 mkr (566) Resultat per aktie uppgick till 5,87 kr (5,87) Läs rapporten här: Diös kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017

 • Kungsleden delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Delårsperioden i korthet  Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om 75 Mkr. Detta har till stor del uppvägts av förbättrat finansnetto, tillkommande driftnetto från tillträdda fastigheter och förbättringar i jämförbart bestånd.  Nyuthyrningen ökade till 153 Mkr (149) och nettouthyrningen till 61 Mkr (49).  Orealiserade värdeförändringar i

  NP3 delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375). Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273). Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129). Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09). Läs rapporten här:

  Bonava delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättningen uppgick till 2 135 (2 327) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 218 (228) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 65 (7) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (9,8) procent Resultat efter finansiella poster uppgick till 167 (159) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 130 (125) MSEK Kassaflöde före finansiering uppgick till 300 (-32) MSEK

  Wihlborgs delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505) Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134) Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767) Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73 Wihlborgs kvartalsrapport K3 2017

 • Akelius delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Resultat före skatt sju miljarder  Hyresintäkterna steg till 3 051 miljoner, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.   Driftsöverskottet steg till 1 792 miljoner, en ökning med 9 procent för jämförbara fastigheter.  Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  6 397 miljoner, vilket motsvarar 7,3 procent.  Fastigheter köptes för 9 554 miljoner. Fastigheter såldes för

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived