• SSM delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Sammanfattning av första kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade till 136,4 MSEK (72,9). Rörelseresultatet minskade till 21,2 MSEK (28,5). Bruttomarginalen ökade till 17,4% (17,2). Rörelsemarginalen uppgick till 15,6% (39,1). Resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (25,0). Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,83). Kassaflödet uppgick till -1,5 MSEK (-87,8). Räntabilitet på eget kapital uppgick till [läs mer…]

 • Besqab delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari-mars 2017 Enligt segmentsredovisningen1 uppgick periodens intäkter till 384,0 Mkr (382,0) och rörelseresultatet till 62,8 Mkr (128,9) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8) Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 431,4 Mkr (278,4) och rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (115,7) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8) Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 54,9 [läs mer…]

 • Agora delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari–mars 2017 Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 98 Mkr (77). Driftnettot ökade med 41 procent till 45 Mkr (32). Förvaltningsresultatet ökade med 88 procent till 15 Mkr (8). Resultat efter skatt uppgick till 15 Mkr (9), vilket motsvarar 0,49 kr per stamaktie (0,31). Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 14 Mkr (16). Värdet på [läs mer…]

 • Rikshem delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade till 665 mkr (588) För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 5,2 procent (3,0) Driftnettot ökade till 352 mkr (319) För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 3,2 procent (7,4) Förvaltningsresultat om 257 mkr (231) Resultatet för perioden var 385 mkr (224) Fastighetsbeståndets värde 39 729 mkr (37 878) Läs hela rapporten här: Rikshem_k1 

 • Prime Living delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Första kvartalet levererade en ökad omsättning och förbättrat resultat Omsättningen för perioden steg med 57 procent och rörelseresultatet ökade till 90,1 mkr jämfört med 9,4 mkr första kvartalet 2016. Avkastningen på eget kapital uppgick till 28 procent. I slutet av perioden uppgick kassan till 92,9 mkr medan det egna kapitalet uppgick till 755,4 mkr, en [läs mer…]

 • Amasten delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Kvartalet januari-mars 2017 • Hyresintäkterna uppgick till 65,0 mkr (56,2). • Driftsöverskottet uppgick till 26,2 mkr (25,6). • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 mkr (8,1). • Periodens resultat ökade till 33,2 mkr (18,0). • Resultatet per stamaktie ökade till 0,20 (0,09). • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,18 (4,07). Väsentliga händelser under kvartalet • [läs mer…]

 • Catella delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Koncern, första kvartalet Totala intäkter 495 mkr (462) Nettoomsättning 493 mkr (450) Rörelseresultat 66 mkr (61) Resultat före skatt 72 mkr (75) Periodens resultat 53 mkr (55), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 mkr (17) Resultat per aktie* 0,41 kr (0,21) Eget kapital* 1 597 mkr (1 333) Eget kapital per aktie* 19,51 kr (16,28) [läs mer…]

 • Balder delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – mars 2017 Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 631 Mkr (468), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 33 procent till 3,23 kr (2,42) Hyresintäkterna uppgick till 1 449 Mkr (1 258) Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 006 Mkr (707), motsvarande [läs mer…]

 • MaxFastigheter delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari – mars 2017 Intäkterna ökade med 57% och uppgick till 18,8 mkr (12,0). Driftsöverskottet ökade med 62% och uppgick till 13,6 mkr (8,4). Förvaltningsresultatet ökade med 139% och uppgick till 6,7 mkr (2,8). Periodens resultat uppgick till 6,7 mkr (26,9), motsvarande 0,6 kronor per aktie (6,0). Eget kapital uppgår till 523,9 mkr (139,6). Bolaget [läs mer…]

 • Sweco delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari – mars 2017 Nettoomsättningen ökade till 4 408 MSEK (4 018), organisk tillväxt uppgick till 7 procent EBITA ökade till 494 MSEK (228), marginal 11,2 procent (5,7) EBIT ökade till 477 MSEK (205), marginal 10,8 procent (5,1) Nettoskulden minskade till 1 536 MSEK (2 033) Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,8 gånger (2,1) Resultatet efter skatt [läs mer…]

 • Peab delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari – mars 2017  Operativ nettoomsättning 11 096 Mkr (8 692)  Operativt rörelseresultat 316 Mkr (188)  Operativ rörelsemarginal 2,8 procent (2,2)  Resultat före skatt 311 Mkr (146)  Resultat per aktie 0,94 kr (0,42)  Orderingång 11 114 Mkr (11 886)  Orderstock 35 679 Mkr (31 550)  Kassaflöde före finansiering 1 788 Mkr (910)  Nettoskuld 416 Mkr [läs mer…]

 • Hufvudstaden delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari – mars 2017 Bruttoresultatet ökade med 5 procent till 321 mnkr (305), vilket förklaras av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen blev 452 mnkr (431), en ökning med 5 procent. Periodens resultat efter skatt uppgick till 472 mnkr (738), motsvarande 2,29 kronor per aktie (3,58). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till [läs mer…]

 • Rejlers delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Första kvartalet • Omsättningen ökade med 13 % till 630,0 MSEK (559,2) • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 8 % • EBITA (just) uppgick till 33,0 MSEK (3,1) och justerad EBITA-marginal till 5,2 % (0,6) • Rörelseresultatet blev 29,7 MSEK (-6,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,7 % (-1,1) • Resultat efter skatt blev [läs mer…]

 • Hifab delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter JANUARI – MARS, FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG Koncernens nettoomsättning var under första kvartalet 124 (110,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (-0,2) MSEK. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,8 (-0,4) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (-0,01) kronor. Läs hela rapporten här: Hifab_k1

 • Stendörren delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari-mars 2017 (2016 inom parentes) • Hyresintäkterna ökade till 112 miljoner kronor (104) • Driftnettot ökade till 72 miljoner kronor (67). • Förvaltningsresultatet ökade till 29 miljoner kronor (26). • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 miljoner kronor (– 38). • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 15 miljoner kronor (37) • [läs mer…]

 • Skanska delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter – Intäkterna uppgick till 34,2 (35,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 5 procent. – Rörelseresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 1 849 (1 969) Mkr, inga valutaeffekter. – Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 3,90 (3,69) kronor. – Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–3,4) miljarder kronor. [läs mer…]

 • Brinova delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari-mars 2017 • Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 45,9 Mkr (21,8) • Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 25,7 Mkr (8,8) • Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 16,5 Mkr (3,3) • Ackumulerat resultat uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kr (0,1) Väsentliga händelser under första kvartalet • För att öka närvaron på [läs mer…]

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived