• HEBA delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter • Hyresintäkterna uppgick till 79,8 (70,9) Mkr. • Driftsöverskottet uppgick till 47,6 (39,3) Mkr. • Förvaltningsresultatet uppgick till 29,2 (24,8) Mkr. • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 21,4 (51,0) Mkr och på räntederivat till 4,7 (-14,6) Mkr. • Periodens resultat uppgick till 43,3 (47,7) Mkr, vilket motsvarar 1,05 (1,15) kr per aktie. • Det egna [läs mer…]

 • Atrium Ljungberg delårsrapport K3 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättningen ökade till 1 890 mkr (1 711) varav hyresintäkter ökade till 1 786 mkr (1 597). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,8 procent. Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 246 mkr (1 115), en ökning med 11,7 procent. Ökningen beror främst på effekten av [läs mer…]

 • Samhällsbyggnadsbolaget delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11). Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5). Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1). Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter [läs mer…]

 • Willhem delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari – juni 2017: Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9). Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent. Den ekonomiska [läs mer…]

 • Hufvudstaden kvartalsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Halvårsrapport januari till juni 2017 Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 643 mnkr (616). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen uppgick till 905 mnkr (870), en ökning med 4 procent. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 625 mnkr (1 649), motsvarande 7,88 kronor per aktie (7,99). Minskningen förklaras främst av lägre [läs mer…]

 • Balder delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari-juni 2017 Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 % till 6,65 kr (5,31). Hyresintäkterna uppgick till 2 882 Mkr (2 565). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 Mkr (1 733) motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47). [läs mer…]

 • Maxfastigheter delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter APRIL – JUNI 2017 Intäkterna uppgick till 21,0 mkr (14,3). Driftöverskottet uppgick till 16,6 mkr (10,7). Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 mkr (4,7). Maxfastigheters delårsrapport K2 2017

 • Heimstaden delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Delårsrapport januari-juni 2017 Periodens hyresintäkter ökade till 880 mkr (395) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,3 procent (99,7) Driftnettot ökade totalt till 440 mkr (201) Finansnettot uppgick till -188 mkr (-54) Förvaltningsresultatet ökade till 233 mkr (188) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 928 mkr (370) Värdeförändring i derivat uppgick till 3 mkr (-17) Periodens resultat [läs mer…]

 • Vasakronan delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Driftnettot ökade i ett jämförbart bestånd med 6 procent. Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer. Uthyrningsgraden steg till 94,1 procent.   Hyresintäkterna ökade totalt till 3 246 mkr (3 058). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.   Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,6).   Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -915 [läs mer…]

 • Amasten delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Kvartalet april-juni 2017 Hyresintäkterna ökade till 68,9 mkr (59,6). Driftsöverskottet ökade till 37,6 mkr (32,7). Förvaltningsresultatet uppgick tilll 11,5 mkr (12,7). Periodens resultat ökade till 18,1 mkr (17,4), vilket motsvarar 0,09 kr (0,09) per stamaktie. Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,22 kr (4,20 kr), en ökning med 24,3 procent jämfört med andra kvartalet [läs mer…]

 • Wallenstam delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter 1 APRIL–30 JUNI 2017 – Resultat före skatt uppgår till 1 168 Mkr (1 312) och resultat efter skatt uppgår till 907 Mkr (1 043), motsvarande 2,8 kr per aktie (3,2). – Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 9 % och uppgår till 200 Mkr (184). – Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 269 Mkr [läs mer…]

 • Heba delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 160,5 (143,4) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 98,9 (84,9) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 64,3 (56,3) Mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 125,2 (67,3) Mkr och på räntederivat till 9,4 (-19,9) Mkr. Periodens resultat uppgick till 155,7 (111,2) Mkr, vilket motsvarar 3,77 (2,69) kr per aktie. Det egna kapitalet var 4 081,0 (3 730,0) [läs mer…]

 • Akelius delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Resultat före skatt sex miljarder Hyresintäkterna steg till 2 035 miljoner, en ökning med 5,3 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet steg till 1 170 miljoner, en ökning med 9,9 procent för jämförbara fastigheter. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  5 071 miljoner, vilket motsvarar 5,8 procent. Fastigheter köptes för 3 846 miljoner. Fastigheter såldes för [läs mer…]

 • Besqab delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8) Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8) Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick [läs mer…]

 • Stendörren delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141). Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 76 miljoner kronor (464), varav – 3 miljoner kronor [läs mer…]

 • Sweco delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter April – juni 2017 Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370) EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6) EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0) Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande 1,88 SEK per aktie (2,85) Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387) EBITA [läs mer…]

 • Skanska delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari–juni 2017 jämfört med januari–juni 2016 Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent. Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor. Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9) [läs mer…]

 • Hemfosa delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61) Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande [läs mer…]

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived