• Sweco delårsrapport k1 2017

  Delårsrapporter Januari – mars 2017 Nettoomsättningen ökade till 4 408 MSEK (4 018), organisk tillväxt uppgick till 7 procent EBITA ökade till 494 MSEK (228), marginal 11,2 procent (5,7) EBIT ökade till 477 MSEK (205), marginal 10,8 procent (5,1) Nettoskulden minskade till 1 536 MSEK (2 033) Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,8 gånger (2,1) Resultatet efter skatt [läs mer…]

 • Amasten delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Kvartalet april-juni 2017 Hyresintäkterna ökade till 68,9 mkr (59,6). Driftsöverskottet ökade till 37,6 mkr (32,7). Förvaltningsresultatet uppgick tilll 11,5 mkr (12,7). Periodens resultat ökade till 18,1 mkr (17,4), vilket motsvarar 0,09 kr (0,09) per stamaktie. Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,22 kr (4,20 kr), en ökning med 24,3 procent jämfört med andra kvartalet [läs mer…]

 • Wallenstam delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter 1 APRIL–30 JUNI 2017 – Resultat före skatt uppgår till 1 168 Mkr (1 312) och resultat efter skatt uppgår till 907 Mkr (1 043), motsvarande 2,8 kr per aktie (3,2). – Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 9 % och uppgår till 200 Mkr (184). – Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 269 Mkr [läs mer…]

 • Heba delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 160,5 (143,4) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 98,9 (84,9) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 64,3 (56,3) Mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 125,2 (67,3) Mkr och på räntederivat till 9,4 (-19,9) Mkr. Periodens resultat uppgick till 155,7 (111,2) Mkr, vilket motsvarar 3,77 (2,69) kr per aktie. Det egna kapitalet var 4 081,0 (3 730,0) [läs mer…]

 • Akelius delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Resultat före skatt sex miljarder Hyresintäkterna steg till 2 035 miljoner, en ökning med 5,3 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet steg till 1 170 miljoner, en ökning med 9,9 procent för jämförbara fastigheter. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  5 071 miljoner, vilket motsvarar 5,8 procent. Fastigheter köptes för 3 846 miljoner. Fastigheter såldes för [läs mer…]

 • Besqab delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8) Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8) Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick [läs mer…]

 • Stendörren delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141). Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 76 miljoner kronor (464), varav – 3 miljoner kronor [läs mer…]

 • Sweco delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter April – juni 2017 Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370) EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6) EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0) Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande 1,88 SEK per aktie (2,85) Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387) EBITA [läs mer…]

 • Skanska delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Januari–juni 2017 jämfört med januari–juni 2016 Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent. Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor. Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9) [läs mer…]

 • Hemfosa delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61) Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande [läs mer…]

 • NCC delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år ·   Orderingången uppgick till 16 431 (17 123) MSEK i det andra kvartalet och till 27 913 (27 661) MSEK för det första halvåret ·   Nettoomsättningen uppgick till 13 382 (13 646) MSEK i det andra kvartalet och till 25 188 (22 843) MSEK för det första halvåret ·   [läs mer…]

 • Magnolia Bostad delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättning ökade till 790 mkr (434). Rörelseresultatet uppgick till 126 mkr (116). Periodens resultat uppgick till 101 mkr (86). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 1,64 kr per aktie (1,72). Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av cirka 3 075 bedömda byggrätter (1 810) och antalet sålda bostäder under [läs mer…]

 • Serneke Group delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Intäkterna uppgick till 2 602 Mkr (1 910*), vilket är en ökning med 36 procent Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (312*) och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (16,3*) Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (316*) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 kr (17,99*) Eget kapital uppgick till 1 621 Mkr (1 469) Soliditeten uppgick till 42,8 [läs mer…]

 • Brinova delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Hyresintäkterna ökade som en effekt av de förvärv som tillträddes under hösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar med 109 procent till 94,7 Mkr (45,4). Driftsöverskottet ökande med 147 procent till 56,6 Mkr (22,9). Förvaltningsresultatet ökande som en följd av det förbättrade driftsöverskottet med 183 procent till 37,4 Mkr (13,2). Periodens resultat ökade till 50,4 [läs mer…]

 • Kungsleden delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Första halvåret i korthet  De totala intäkterna uppgick till 1 181 Mkr (1 222) och driftnettot till 753 (785).  Förvaltningsresultatet blev 466 Mkr (486).  Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 648 Mkr (912).  Periodens resultat ökade till 924 Mkr (769), motsvarande 4,54 kronor per aktie (4,13).  Nyuthyrningen uppgick till 91 Mkr (104) och nettouthyrningen till [läs mer…]

 • Atrium Ljungberg delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter Nettoomsättningen ökade till 1 262 mkr (1 139) varav hyresintäkter ökade till 1 191 mkr (1 062). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,0 procent. Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 823 mkr (731), en ökning med 12,5 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter [läs mer…]

 • Klövern delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter »» Intäkterna ökade med 6 procent till 1 518 mkr (1 430). »» Driftöverskottet ökade med 9 procent till 1 032 mkr (943). »» Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 665 mkr (597). »» Resultatet före skatt ökade med 18 procent till 1 718 mkr (1 462) och resultatet efter skatt ökade med 25 procent [läs mer…]

 • Victoria Park delårsrapport K2 2017

  Delårsrapporter I delårsrapporten för det andra kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en betydande värdeutveckling samt en stark finansiell ställning.  Nya finansieringsavtal frigör drygt 900 miljoner under andra halvåret.  Slutförd bruksvärdering för samtliga lägenheter i Eskilstuna.  Förvärv av 570 lägenheter i Örebro och Göteborg med tillträde under tredje kvartalet.  Färdigställande av sista [läs mer…]

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived