• Parlamentarisk kommitté ser över regionplanering för att öka byggande

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner.

 • Politiker och fastighetsägare vill ha kortare handläggningstider

  Bostadsfrågan Både fastighetsbolag och politiker verkar överrens om behovet av kortare överklagningstider för bygglov.

 • Bostadsbrist: Ett normativt begrepp

  Bostadsfrågan I en krönika i Fastighetsnytt år 2010 påpekade Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, att begreppet bostadsbrist är normativt.

 • Lönsam upprustning av miljonprogramsområde

  Bostadsfrågan Med rätt angreppssätt kan man bygga upp ett socialt kapital som bryter utanförskap samtidigt som fastigheterna renoveras. I en aktuell rapport redovisar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark sina slutsatser efter att ha följt en satsning i Södertälje under 3 år.

 • Hushållens lån växer långsammare

  Bostadsfrågan I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 4,6 procent.

 • Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

 • Tre procent bor i andrahand

  Bostadsfrågan Länsstyrelsen har publicerat en kartläggning av andrahandsmarknaden för bostäder i Stockholms län. Av rapporten framgår bland annat att upp till var femte hyreslägenhet kan vara uthyrd olovligen i andra hand.

 • Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Bostadsfrågan I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Bostadsfrågan Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

 • Prisuppgång 2012 trots finansiell oro

  Bostadsfrågan Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent.

 • Färre bolag gjorde otillåtna värdeöverföringar

  Bostadsfrågan Enligt Boverket har antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet minskat. Endast fem procent av bolagen i allmännyttan gjorde år 2011 otillåtna värdeöverföringar till kommunerna, en minskning från 18 procent året dessförinnan.

 • 2 miljoner genomsnittspriset för småhus

  Bostadsfrågan Enligt Statistiska centralbyråns småhusbarometer har priserna på småhus på årsbasis, senaste tremånadersperioden september – november 2012, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, stigit i 11 av 21 län.

 • SCB: Lägre byggkostnader

  Bostadsfrågan Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2011 jämfört med 2010 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived