• Flest ombyggnationer i privat regi

  Bostadsfrågan Under 2012 tillkom 1 679 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är i stort sett oförändrat jämfört med året innan.

 • Bostadsproduktionen ökade i Malmö

  Bostadsfrågan Malmö stad uppger att antalet byggstarter i Malmö 2012 ökade med 10 procent jämfört med 2011. Under 2012 byggstartades 1325 bostäder.

 • Renovering kan ge 30 000 arbetstillfällen

  Bostadsfrågan Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, vilket innebär en investeringskostnad på 25-50 miljarder per år, det uppger Riksbyggen och Byggnads och efterlyser nya finansieringslösningar.

 • Inga stora effekter av nytt regelverk

  Bostadsfrågan Boverket har i uppdrag att följa effekter och konsekvenser av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. I en första rapport har Boverket inte sett några betydande förändringar. De befarade ”chockhöjningarna” av hyror har också uteblivit.

 • Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

  Bostadsfrågan Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

 • Bostäder åter i topp

  Bostadsfrågan Bostadsfastigheter fortsätter att visa en konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

 • Möjligt med statsstöd till svagare orter

  Bostadsfrågan Bransch- och intresseorganisationen SABO har presenterat en ny analys som visar att de orter med vikande befolkningsunderlag kan få hjälp med stadsstöd, om det kombineras med att regeringen tar fram en särskilt ordning för dessa orter.

 • Parlamentarisk kommitté ser över regionplanering för att öka byggande

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner.

 • Politiker och fastighetsägare vill ha kortare handläggningstider

  Bostadsfrågan Både fastighetsbolag och politiker verkar överrens om behovet av kortare överklagningstider för bygglov.

 • Bostadsbrist: Ett normativt begrepp

  Bostadsfrågan I en krönika i Fastighetsnytt år 2010 påpekade Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, att begreppet bostadsbrist är normativt.

 • Lönsam upprustning av miljonprogramsområde

  Bostadsfrågan Med rätt angreppssätt kan man bygga upp ett socialt kapital som bryter utanförskap samtidigt som fastigheterna renoveras. I en aktuell rapport redovisar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark sina slutsatser efter att ha följt en satsning i Södertälje under 3 år.

 • Hushållens lån växer långsammare

  Bostadsfrågan I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 4,6 procent.

 • Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

 • Tre procent bor i andrahand

  Bostadsfrågan Länsstyrelsen har publicerat en kartläggning av andrahandsmarknaden för bostäder i Stockholms län. Av rapporten framgår bland annat att upp till var femte hyreslägenhet kan vara uthyrd olovligen i andra hand.

 • Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Bostadsfrågan I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Bostadsfrågan Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

 • Prisuppgång 2012 trots finansiell oro

  Bostadsfrågan Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived